Sociaal en solidair

GroenLinks staat voor een solidaire samenleving, waarin welvaart en geluk eerlijker verdeeld zijn. We willen mensen sterker maken. Dat iedereen mee kan doen, zich nuttig en gewaardeerd voelt en eigen regie heeft om zijn of haar leven vorm te geven. Zo nodig met hulp van de gemeente. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij voorop, maar wel binnen ieders persoonlijke mogelijkheden. GroenLinks geeft mensen de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en stopt de verstikkende bureaucratie. Eerst mensen, dan cijfers! Daarbij zoeken we actief naar alternatieve en vernieuwende werkwijzen. Denk bijvoorbeeld aan proeven met het basisinkomen of een totaal andere aanpak van de schuldenproblematiek.

Goede start voor de jeugd

Alle kinderen hebben recht op een goede start. Dit begint al met een kinderopvang die kwalitatief hoogwaardig is. Goed onderwijs dat achterstanden en sociale overwaarde ( hoogbegaafd of iets minder) signaleert en aanpakt en individuele talenten de ruimte geeft. Als kinderen opgroeien in armoede, staan zij direct al achter. In de kinderjaren worden hersens ontwikkeld en armoede kan volgens onderzoeken op deze manier geërfd worden. Wij willen de ‘overerving’ van armoede voorkomen door goed preventief beleid. Een ruim minimabeleid maakt daar deel van uit, maar vooral ook het ondersteunen van de ouders bij alle aspecten van opvoeding. Het beleid wordt vorm gegeven in de Dronter koers, waar ook de organisaties die samenwerken binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin deel van uitmaken. Goede afstemming tussen preventieve taken en hulpverlening is noodzakelijk. 

Rijksbudgetten niet leidend

Elk kind moet kunnen sporten en lid zijn van de bibliotheek. De sociaal-economische participatie bevorderen maakt hier een essentieel onderdeel van uit: mensen ondersteunen bij het vinden van werk, betaald of vrijwillig. In de afgelopen jaren zijn veel taken in het sociale domein door de rijksoverheid overgeheveld van Den Haag naar de gemeenten. Dit is samengegaan met enorme kortingen op de budgetten voor maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, jeugdhulp en participatie . Voor GroenLinks staat niet vast dat het beschikbare geld dat de gemeenten voor deze taken krijgt leidend is. Het gaat om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Als de budgetten hiervoor niet toereikend zijn, zal de gemeente zo nodig uit eigen middelen voor aanvulling moeten zorgen.  

GroenLinks kiest voor… 

  • ruimhartige inkomensondersteuning,
  • extra minimavoorzieningen bij participatiewet, 
  • het voorkomen van schulden en steun voor hulpbanken.