(Oud)collega-raadsleden,

Het is vreemd om hier na een lange periode van afwezigheid weer te staan, en dan meteen afscheid te moeten nemen. Ik weet me nog goed het moment te herinneren dat ik in 2014 als pasgekozen raadslid plaatsnam in deze raadszaal, om de inwoners te dienen en in de volle overtuiging dat ik samen met u allen de gemeente Dronten een stukje leefbaarder zou maken. Op dat moment had ik niet voorzien dat mijn gezondheid me parten zou gaan spelen of dat ik het dorp zou gaan verlaten. Soms neemt het leven echter onverwachte wendingen, die ervoor zorgen dat je als mens op de T-splitsing een andere weg inslaat. Ik beloof u echter wel: maatschappelijk betrokken blijf ik, en waar ik kan zal ik ook in mijn nieuwe woonplaats zeker de handschoen oppakken.

Tijdens mijn periode als gemeenteraadslid heb ik veel inspirerende personen mogen ontmoeten, waaronder u allen hier aanwezig. Er is kennis vergaard, samengewerkt en ervaring opgedaan op vele vlakken. Met elkaar zijn mooie resultaten bereikt. Denk aan de transities binnen het sociaal domein waarbij Dronten een voortrekkersrol aannam, en vergaande aandacht voor en bescherming van minderheden en kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, minima en de homogemeenschap. Dronten heeft mij ook persoonlijk altijd alle ruimte gegeven. Ik vraag u allen om deze ruimte actief en zichtbaar te (blijven) bieden aan elke inwoner, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof of overtuiging. Immers: niemand is gelijk, maar een gelijke kans verdient iedereen. 

Op wat we beleidsmatig bereikt hebben mogen we trots zijn, maar wees ook op uw hoede: de praktijk is helaas vaak anders. Fatima wordt nog steeds op haar naam in plaats van haar kwaliteiten beoordeeld tijdens een sollicitatie, Brent van 8 wordt door zijn klasgenootjes weggehoond omdat zijn moeder het schoolreisje niet kan betalen, de gepensioneerde Hennie vereenzaamt sinds ze haar huis niet meer zelfstandig uit kan en als ik hand in hand zou lopen met mijn vriend, moet ik continu over mijn schouder kijken. Kortom: er is nog veel werk te doen.

Politici zijn er om de inwoners onvoorwaardelijk te dienen. Het feit dat de maatschappelijke onrust en de kloof met de burgers toenemen en veel mensen zich niet gehoord of in de steek gelaten voelen, vraagt om aandacht. Met de vinger wijzen is makkelijk, een luisterend oor en vervolgens een oplossing bieden een stuk moeilijker. Belangrijk als politicus is om daarbij de polarisatie te verzachten, nuance toe te voegen en verbinding te zoeken. Ik haak graag aan bij hetgeen collega Vermast vorige week zei in zijn Algemene Beschouwing: als raad en college is het uw uitdaging om de inwoners weer centraal te stellen. Met elkaar moeten we zorgen voor een duurzame en leefbare toekomst met ruimte voor alle facetten van onze samenleving. Daarvoor moeten we luisteren naar mensen die goed voor zichzelf kunnen opkomen, maar ook naar zij die dat minder goed kunnen of zelfs helemaal geen stem hebben, zoals ons unieke landschap, onze dieren en ons leefklimaat. 

Ik wil graag afsluiten met een citaat van Obama. “Er zal geen verandering komen als we wachten op andere personen, of als we wachten op andere tijden. WIJ zijn degenen op wie we hebben gewacht. WIJ zijn de verandering die we zoeken.”

Ik dank u allen, en wens u heel veel succes.