Standpunten

Groen

Groen is een waarde waar we in ons eigen leven allemaal het belang van inzien. Daarom staat GroenLinks in Dronten voor ecologische duurzaamheid. Dit betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn belangrijk vinden. We zijn zuinig op de groene ruimte en we willen het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Daar hebben wij nu profijt van, maar ook onze kinderen en kleinkinderen.

Sociaal

GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen in Dronten eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven. We streven ernaar dat iedereen een rol vervult die voldoening geeft en dat indien nodig de gemeente middelen van bestaan faciliteert. We gaan daarbij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar hebben oog voor het verschil in mogelijkheden.

Werk

De gemeente Dronten heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Die wordt vooral bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Ook andere zaken spelen mee: de beschikbare ruimte, de ligging en bereikbaarheid, de beroepsbevolking en arbeidsmarkt, de woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente moet wachten op wat ondernemers doen. 

Gemeente

GroenLinks Dronten staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. Burgerzin en gemeenschapszin ontstaan als mensen de kans krijgen om te participeren. Daarom willen we ook dat de gemeente haar inwoners waar mogelijk betrekt bij het beleid en burgers meer zeggenschap geeft over de inrichting van hun wijk; de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt echter bij de politiek. De politiek en gemeentelijke organisatie moeten doorlopend actief hun standpunten en voorstellen blijven uitdragen.  

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 zal in december worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Daarna zal het worden opgemaakt en in de loop van januari op deze website geplaatst. Ook alle standpunten zullen dan verder worden geactualiseerd.