Wonen alleen is niet genoeg

Mensen die zich als vluchteling in Nederland melden, doorlopen een uitgebreide asielprocedure. GroenLinks vindt het belangrijk dat zij gedurende de vaak langdurige asielprocedure al beginnen met integreren. Het leren van de taal en het doen van (vrijwilligers)werk is goed voor henzelf en voor de gemeente waarin zij opvang vinden. Van maanden niets doen in het AZC wordt niemand gelukkiger. 

Er zijn in de gemeente Dronten evenementen geweest (zoals Koningsdag) waarbij deze inwoners zijn ingezet als vrijwilliger, tot hun eigen vreugde en tot grote tevredenheid van de organisatoren van die evenementen. Een mooi voorbeeld van hoe het kan.

Huisvesting statushouders 

GroenLinks pleit voor het verlenen van urgentie aan statushouders bij huisvesting. Wel moeten we dan zorgen voor meer sociale woningbouw voor iedereen. Ook daar zet GroenLinks op in. De gemeente zet zich in om het door het Rijk gestelde minimum aantal statushouders op te nemen. Daarna kijken we naar de draagkracht van de samenleving om meer mensen te kunnen huisvesten. 

Om te voorkomen dat vluchtelingen in een gat vallen en de integratie in de Nederlandse samenleving moeilijker wordt, is goede begeleiding noodzakelijk.

Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang. Er doen zich situaties voor waarin uitgeprocedeerden om welke reden dan ook echt (nog) niet weg kunnen. We vinden dat de gemeente in die gevallen ondersteuning en tijdelijke opvang moet bieden in de vorm van bed, bad en brood gekoppeld aan de inzet om vertrek alsnog mogelijk te maken

GroenLinks zet in op geluk door:

  • bewoners van AZC Roggebotsluis in staat te stellen vrijwilligerswerk te kunnen doen of een andere zinvolle dagbesteding te hebben. 
  • participatie van de bewoners van het AZC Roggebotsluis in het sociale en maatschappelijk leven in onze dorpen. 
  • een goede busverbinding tussen AZC Roggebotsluis en Dronten, ook 's avonds en in het weekend. 
  • goede opvang en begeleiding voor jonge immigranten.