GroenLinks wil dat de lobby rond de toekomstige vliegroutes van de Luchthaven Lelystad wordt overgedragen van CDA-wethouder Vis naar burgemeester De Jonge. De daden en antwoorden op onze vragen de laatste tijd maken dat we bang zijn dat de positie van Dronten niet voldoende onder de aandacht van de Tweede Kamer worden gebracht. Wij vertrouwen dat, in het belang van onze inwoners, liever toe aan de burgemeester. 

​De brief die we de afgelopen dagen van het college ontvingen als antwoord op ons verzoek tot inlichten is wellicht de beste illustratie van onze zorg en -inmiddels ook- boosheid over de totaal lakse houding van dit college waar het gaat om de te verwachten overlast van de luchthaven Lelystad.

In antwoord op vraag 3 (op welke wijze heeft u of gaat u de Kamercommissie infrastructuur en Milieu informeren over onze positie) antwoord deze wethouder dat ze de Kamercommissie in kennis heeft gesteld van de brief aan de staatssecretaris.

Voorzitter, ik denk dat de Tweede Kamerleden diep onder de indruk zijn geweest en goede notie hebben genomen van het enorme belang dat de gemeenten Dronten hecht aan haar, jaren lang als kernwaarden benoemde ‘ rust, ruimte en groen’.

Voorzitter, deze wethouder is aangesteld om de belangen van de gemeente Dronten en haar inwoners te dienen. Het dienen van deze belangen is als eerste gebaat bij het niet laten ontwikkelen van een luchthaven in Lelystad. Maar voorzitter, dat punt zijn we in 2014 helaas gepasseerd. Dus nu moeten we zorgen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Een alternatieve route zou de B++ variant kunnen zijn omdat deze Biddinghuizen veel meer blijkt te ontzien dan de huidige B+ variant.

Het college is daar wel voor, zo lezen we in de antwoorden, maar meer dan een slap briefje aan de staatssecretaris hebben we niet ondernomen om dat punt te maken. Of het moet een persberichtje in de regionale media zijn.
Maar de kans dat de Tweede Kamer daarmee op andere gedachten wordt gebracht acht ik niet zo heel groot als ik eerlijk ben.

Voorzitter, dan zou ik de wethouder toch ook nog willen meegeven zich te richten tot de volksvertegenwoordiging met de besluitvormende stem. In normaal Nederlands: de Tweede Kamer. Het is de Kamer die besluit over de route structuur. De Staatssecretaris heeft een positie ingenomen, daarvan hoeven we niets meer te verwachten. Maar de volksvertegenwoordiging zouden we nog op andere gedachten kunnen brengen. De Statenfracties van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland denken van wel in ieder geval. Had de wethouder daar nu niet snel bij moeten aanhaken?! Wij vinden in ieder geval van wel!

Voorzitter, tot slot: GroenLinks verwacht van deze wethouder dat hij overtuigend en zichtbaar opkomt voor de belangen van onze inwoners. Dat betekend dus dat hij de voeten uit zijn lijft hoort te lopen om de Kamer op het idee te brengen dat de B++ variant een veel betere en evenwichtiger route is die de gemeente die, in negatieve zin, het zwaarste wordt getroffen van allemaal daarmee nog enigszins zou worden ontzien.

Maar het beeld dat GroenLinks ziet van deze wethouder is dat hij staat te jubelen over de enorme kans die de luchthaven voor het bedrijfsleven zal gaan bieden. Daarvan hebben we allen nog geen enkel concreet voorbeeld gezien. En om niet in cynisme te vervallen zal ik de enquete van de RECRON over het mogelijk banenverlies in de wijde regio maar even buiten beschouwing laten.

Voorzitter, de antwoorden op ons verzoek tot inlichtingen roepen voor GroenLinks een dilemma op. Want we zijn er niet van overtuigd dat de belangen van de gemeente Dronten, Biddinghuizen in het bijzonder, door wethouder Vis voldoende worden verdedigd.

Daarom zouden we het college serieus in overweging willen geven de lobby, om de overlast tot een minimum te beperken voor onze gemeente, binnen het college onder te brengen bij burgemeester De Jonge. Hij heeft tenslotte een groot netwerk en de ervaring in Den Haag die hij hiervoor goed kan inzetten. En dat zou ons nog enigszins het vertrouwen geven dat er iets van een Drontense lobby terecht komt in het belang van Biddinghuizen.