De realisatie van windplan Groen betekent voor Dronten een flinke stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Deze flinke stap op weg naar een duurzame samenleving was tijdens de behandeling in de raadsvergadering van doorslaggevend belang voor GroenLinks. De fractie stemde dan ook in met het voorkeursalternatief.

In dit voorkeursalternatief wordt afgeweken van het eerder vastgestelde Regioplan Wind. 'Het Regioplan deed landschappelijk al pijn en daar komt nu nog een schepje bovenop. Meer molens, extra plaatsingszones en bovendien komen er enkele molens dichtbij Ketelhaven, Biddinghuizen en het stiltegebied in Roggebotzand. Maar laten we ook niet vergeten; met deze plannen wordt meer energie opgewekt. Maar liefst 300.000 huishoudens kunnen gaan draaien op deze Drontense windenergie. Dat past goed binnen onze ambitie om een energieleverende gemeente te zijn,' zei Danieke van Baal tijdens de raadsvergadering waarbij voor- en tegenstanders flink vertegenwoordigd waren.

Blijven zoeken naar mogelijkheden

GroenLinks deed nadrukkelijk de oproep aan het college om het gesprek tussen de verschillen de partijen op gang te houden en bij de verdere uitwerking op zoek gaan naar mogelijkheden om Ketelhaven zoveel mogelijk te ontlasten. De uitkomsten daarvan en het dan voorliggende plan weegt GroenLinks op het volgende beslismoment in zijn geheel opnieuw. Hierbij blijft het oorspronkelijke regioplan een belangrijk uitgangspunt.

Lelystad Airport

De reden dat windplan Groen niet uit de voeten kan met de kaders van het Regioplan Wind, komt door de plannen rondom Lelystad Airport en de hoogtebeperkingen die dat oplevert voor de windmolens. Danieke van Baal: 'Uit dit plan blijkt dat niet alleen de windmolens, maar ook de gouden bergen van Lelystad Airport een hoogtebeperking hebben. Al is dat voor ons geen verrassing. Dronten krijgt de overlast dubbelop, meer vliegtuigen in de lucht en meer molens in het landschap.'

Grootste bestuurlijke vraagstuk

Het klimaat is de komende jaren het grootste bestuurlijke vraagstuk in Nederland. De overgang naar volledig duurzame energiebronnen heeft namelijk grote gevolgen voor de leefomgeving van mensen. GroenLinks vindt dat Dronten koploper op het gebied van duurzaamheid zou moeten zijn. Maar dat de keuze voor duurzaamheid soms een lastige is, zoals in dit windplan Groen waar voor- en tegenstanders een duidelijk geluid lieten horen, zal de komende jaren nog wel vaker blijken.