GroenLinks had afgelopen donderdag behoorlijke moeite om in te stemmen met de door het college voorgestelde nieuwe windmolenbeleid. Niet omdat we tegen windmolenbeleid zouden zijn, maar omdat de kaderstelling van het stuk (de regelgeving die het beleid vormgeeft) onvoldoende duidelijk was. Na een uitgebreide toelichting van wethouder Engelvaart en de toezegging dat de nadere beleidsuitwerking nog naar de gemeenteraad komt was voldoende om er uiteindelijk wel mee in te stemmen. Want in tegenstelling tot de collega's van de VVD willen wij duurzame en innovatie ondernemers in Dronten geen strobreed in de weg leggen om hun bedrijf om een goede manier te kunnen vormen. Lees verder voor onze inbreng in eerste termijn.

 

Voorzitter,

China investeerde in 2010 maar liefst $ 54,4 miljard dollar in duurzame energie. Daarmee was het land toen voor het eerst de grootste investeerder in wind- en zonne-energie, en andere vormen van duurzame energieopwekking. China ziet dit als belangrijke investeringsmarkt en verwacht daar grote economische groei uit te halen.

Hoe anders is dat in Nederland. De subsidies voor duurzame energieopwekking worden door dit asfaltkabinet waar mogelijk wegbezuinigd of afgebouwd terwijl elk jaar de productie en het gebruik van vieze energie met zo'n 7,5 miljard euro wordt gesteund met belastinggeld en belastingvoordelen. Hoe pover steekt de 1, 4 miljard subsidie voor duurzame energie in 2010 dan af tegen het bevoordelen van de vuile energieopwekking. Iedere Nederlander betaald thuis zo'n 800 euro voor de fossiele energierekening van bedrijven, of hij dat nu wil of niet!

In Dronten hebben de veelal agrarisch ondernemers al enkele jaren fors geïnvesteerd in het financieel solvabel maken van hun onderneming en het aanboren van andere markten, zoals die van het opwekken van windenergie. Daarmee verdienen zij hun brood en houden ze het platteland, ons buitengebied, vitaal en economisch sterk.

Waar ik dan ’s nachts van wakker lig voorzitter, zijn de collega’s van de VVD die windmolens maar structureel weg blijven zetten als lelijk, lastig en duur. “Windmolens draaien op subsidie” hoor ik collega ‘d Hooge te pas, maar vooral te onpas melden als het over windmolens gaat.

Voorzitter, via u zou ik tegen onze VVD-collega’s willen zeggen “open uw ogen eens voor de realiteit, neemt u eens een voorbeeld aan de Chinezen en loop niet zo te zeuren en te piepen over windmolens, maar juich toe dat onze ondernemers innovatief willen zijn en biedt ze daarvoor de ruimte met een positieve grondhouding. Want in die kolencentrales waar u zo dol op bent wordt aanzienlijk meer subsidie verstookt dat het geld waarop volgens u de windmolens draaien.

Uw Dronter stellingname dat er ‘geen molen meer bij mag’ is echt de hypocrisie voorbij voor een partij die niet méér, maar juist minder regels wil voor ondernemers. U stelt zich in deze kwestie behoorlijk marktverstorend op en je zou toch iets anders verwachten van een partij die zich zo opzichtig laat voorstaan op het belang van ondernemers.

Voorzitter, zoals ik al zei: Dronter ondernemers willen innovatief zijn en de opstellers van het oude windmolenbeleid gaven blijk van visie toen ze dat beleid opstelde. Hoewel GroenLinks vond en vind dat we uitstekend beleid hebben vragen nieuwe tijden om nieuwe beleidsantwoorden zoals deze zijn verwoord in het voorliggende stuk.

De lijn die het college daarin kiest is die van opschaling en sanering, of eigenlijk; sanering en opschaling. Sanering wordt in het voorliggende stuk bijna het doel op zichzelf en dat is een weg die GroenLinks niet zou willen inslaan. Opschaling is wat ons betreft altijd een goede ontwikkeling en sanering, daar waar het landschappelijke beeld van windmolens lelijk is, zijn we als GroenLinks zeer voor. Maar binnen onze gemeente is dat eigenlijk alleen in het Rivierduingebied aan de orde. Voor het overige hebben we over het algemeen mooie en evenwichtig in het landschap geplaatste lijnen.

Als voorwaarde voor nieuwe lijnen stelt het college sanering en participatie centraal. Daar is GroenLinks het wel mee eens, maar we hebben wel vraagtekens bij het realiteitsgehalte van de verplichte participatie. Minimaal 5% van de totale investering moet komen uit participatie en dat is nogal een smak geld als je het hebt over de molens van 7 mw waarover in deze visie wordt gesproken. Dan red je het niet met enthousiaste inwoners die misschien wel € 1000 euro in zo’n project willen investeren. Dan gaat het om een veelvoud daarvan.

Natuurlijk snap GroenLinks ook dat het hier gaat om risicodragende investeringen, maar iedere ondernemer wil uiteindelijk wel graag een positief rendement uit zijn investeringen terug zien en als er erg veel investeerders uit dezelfde ruif moeten eten worden de porties als vanzelf kleiner. De vraag is of het voor investeerders dan zo aantrekkelijk is om hieraan mee te doen. Wellicht kan de wethouder deze zorgen wegnemen?

Datzelfde geldt tenslotte voor bestaande windmoleneigenaren. Deze hebben nu een molen die vergund is binnen het bestemmingsplan. De gemeente heeft geen enkel middel om deze ondernemers te dwingen mee te doen met nieuwe windmolenlijnen en hun bestaande lijn af te breken. Zolang zij binnen het bestemmingsplan blijven kunnen ze nog jaren doen wat ze willen. De gemeente zal deze ondernemers moeten verleiden en dat zal naar onze opvatting niet lukken met alleen maar mooie woorden.

Voorzitter,

GroenLinks zou het college willen oproepen de innovatieve ondernemers te ondersteunen en te stimuleren. Zeker zij die innovaties proberen te vinden die niet passen binnen onze bestaande hokjes en bekende regelingen. Dat moet niet onbegrensd zijn, maar GroenLinks wil duurzame, innovatieve ondernemers graag ‘de ruimte’ bieden om innovatief te kunnen zijn.

We willen het college verzoeken om met deze ogen te kijken naar voorstellen die het college zullen bereiken als het gaat om dit windmolenbeleid. Kijkt u samen met de provincie wat er binnen het omgevingsplan mogelijk is en biedt innovatieve projecten de ruimte en gebruik die ruimte!

De ambitie die het college in het beleid uitspreekt om klimaatneutraal te blijven als gemeente deelt GroenLinks vanzelfsprekend van ganser harte. Daarin zou de gemeente wat ons betreft nog veel verder mogen gaan, want het is ons tot nu toe letterlijk komen aanwaaiden dankzij onze innovatie duurzame ondernemers.

Toch hebben we wel een probleem voorzitter. Het door u voorgestelde besluit zegt dat we een beleidsnota vaststellen. Een prima stuk als verklarende toelichting, maar eigenlijk onbruikbaar als kaderstelling en dat is wat de gemeenteraad hier vanavond aan het doen is. De kaders die ooit door onze medewerkers met zo veel visie zijn opgesteld hebben wellicht een oppoetsbeurt nodig om aan te sluiten bij het huidige ontwikkelingsniveau in de windenergie Maar de principes als lijnopstellingen en landschappelijke inpassing blijven min of meer dezelfde. Tenminste, dat dachten we tot de commissie. Maar het afstandscriterium van 4 km en daarmee die landschappelijke inpassing,  werd daar door de wethouder behoorlijk flexibel ingevuld en is met deze uitleg geen kader meer te noemen. Daardoor staan we nu op een punt dat we beleid gaan vaststellen met voor ons onduidelijke kaders waarvan onze fractie de effecten niet kan overzien. Deze conclusie leid er voor GroenLinks wel haast toe dat we niet met het voorliggende stuk kunnen instemmen. Maar u snapt ook dat we dit, juist bij dit door ons gewenste beleid heel erg lastig is.

Graag hoor ik dat de wethouder in zijn termijn glashelder maakt wat de kaders zijn van dit stuk, hoe ver deze kaders reiken en op welk detailniveau de raad op een later moment nog invloed heeft op verdere besluitvorming. Aansluitend heb ik dan behoefte aan een schorsing waarin we als GroenLinks de balans op maken of we wel of niet met uw voorstel kunnen instemmen of hierop wellicht nog een wijzigingsvoorstel willen indienen. Wethouder grijp uw kans, want we zijn nog te overtuigen!

Dankuwel.