‘Kinderen met complexe problemen ontvangen nog niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben,’ schrijven ministers De Jonge en Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Dit blijkt uit het vorige week verschenen rapport over de jeugdbescherming en jeugdreclassering: ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. In diezelfde brief wordt een stelselwijziging aangekondigd, waarbij de zorg voor deze kinderen weer bij gemeenten weg wordt gehaald.

Het rapport omschrijft de jeugdbescherming en jeugdreclassering als de intensive care van de samenleving. Het gaat hier om de meest kwetsbare kinderen, die dringend hulp nodig hebben. GroenLinks vraagt het college naar de Drontense situatie en wil onder andere weten in hoeverre zij zich herkennen in de ernstige problemen die geschetst worden, hoe ze de samenwerking in de regio Flevoland beoordelen en hoe zij tegen een stelselwijziging aankijken.

Onze vragen:

  1. Herkent het college zich in de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de inspectie Justitie en Veiligheid aangegeven ernstige problemen die zich voordoen in de jeugdreclassering en jeugdbescherming?
  2. Hoe beoordeelt het college de door het Rijk aangekondigde maatregelen, met name het weghalen van jeugdreclassering en jeugdbescherming bij de gemeenten en onderbrengen op regionaal niveau?
  3. Welke financiële gevolgen zouden deze maatregelen kunnen hebben?
  4. Hoe beoordeelt het college de huidige samenwerking in de regio jeugdzorg Flevoland?
  5. Kan het college inzicht geven in de mate waarin de problematiek, geschetst in het rapport, zich voordoet in Flevoland en Dronten in het bijzonder?
  6. Kan het college inzicht geven in de omvang van de wachtlijsten en de wachttijden?
  7. Wat gaat / kan het college doen om de komende tijd zoveel mogelijk onrust weg te nemen bij de doelgroep?

De vragen worden behandeld in de commissievergadering van aanstaande donderdag.