GroenLinks Dronten zegt dat het terrein van de voormalige vuilstort aan de Ansjovisweg ernstig vervuild is met onder meer zware metalen, pcb's en DDT. Dit blijkt uit een rapportage van het NAVOS-onderzoek dat de provincie gedaan heeft in de jaren 1998-2003. NAVOS staat voor NAzorg VOormalige Stortplaatsen. De gemeente Dronten is door de provincie al een jaar geleden op de hoogte gesteld van het bestaan van dit rapport.

Uit het rapport blijkt dat er tot 1983 huisvuil, bouw- en sloop- en bedrijfsafval is gestort en dat de vervuiling dermate ernstig is dat de kwaliteit van ondermeer het grondwater in gevaar komt.

GroenLinks Dronten maakt zich ernstig zorgen over de situatie rond de voormalige vuilstort. Temeer omdat de gemeente Dronten en projectontwikkelaar Mourik BV van plan zijn om binnenkort woningen en een park te bouwen op het terrein van de voormalige vuilstort.

GroenLinks Dronten heeft over deze hele zaak opheldering gevraagd aan de verantwoordelijke wethouder. De wethouder, Annie Haverkort (VVD), gaf aan wel van het bestaan van het rapport op de hoogte te zijn, maar de inhoud er niet van te kennen.

Het rapport concludeert ondermeer dat de vervuiling van het grondwater zodanig is dat een nadelig effect op mens en milieu wordt verwacht. Bovendien is gebleken dat de afdeklaag niet overal dik genoeg is en dat er hier en daar aan de oppervlakte een verhoogde concentratie aan zware metalen, PAK en/of minerale olie is aangetroffen.

Omdat de voormalige stortplaats niet afdoende is afgeschermd kunnen wandelaars en spelende kinderen makkelijk in aanraking komen met de verontreiniging. GroenLinks Dronten wil in ieder geval dat op korte termijn het terrein van de vuilstort geheel wordt afgesloten voor het publiek.