De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête.
We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze mensen zich daarvoor via de bestaande procedures bij de instanties moeten melden. Aantijgingen van anonieme bronnen in de media zijn voor rekening van de bron zelf. Wij kunnen daar zonder melding niets mee. Wel erkennen wij dat deze berichtgeving beschadigend is voor personen en daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand.

Vraag naar onderzoek komt voort uit plotselinge vertrek twee CDA wethouders

De vraag om een onderzoek naar de bestuurscultuur te doen komt voort uit het plotselinge vertrek van de twee CDA-wethouders op 18 oktober 2017. Het CDA dient in de raadsvergadering 19 oktober een motie in voor een onderzoek, die door een meerderheid van de raad wordt verworpen.
 

De volgende constateringen werden door het CDA in de motie verwoordt als onderwerp voor een extern onderzoek: 

1    Op woensdag 18 oktober 2017 hebben twee wethouders hun ontslag ingediend

2    In hun ontslagbrieven werd o.a. het volgende aangegeven

  • Er worden verstoorde verhoudingen ervaren in het college
  • Er wordt politieke vooringenomenheid ervaren 
  • De dynamiek binnen de organisatie wordt niet als gemakkelijk ervaren
  • De bestuurlijke geborgenheid ontbreekt
  • De onzekerheden binnen de gemeentelijke organisatie zijn toegenomen
  • Er bestaan verschillen van inzichten binnen het college over de rollen en taken van het college wat niet in belang is van onze gemeente

3    Er hebben de laatste jaren veel personele wisselingen plaatsgevonden in de directie, het hoog- en middenkader

4    Er is in mei 2017 een anonieme brief gestuurd waarin o.a. gesproken wordt over:

  • Overspannen ambtenaren die worden genegeerd
  • Dat er een angstcultuur heerst in het gemeentehuis
  • Interne samenwerking die te wensen overlaat

Einde citaat

Er is geen sprake van vele personele wisselingen

Inmiddels blijkt uit gesprekken van alle 8 fractievoorzitters met de burgemeester, griffier en de interim-gemeentesecretaris dat de constatering in de motie, dat er vele personele wisselingen hebben plaatsgevonden, feitelijk onjuist is. Er zijn 9 medewerkers in de afgelopen 5 jaar vertrokken met een overeenkomst. Geen van deze medewerkers heeft de gang naar de rechter gemaakt. Zij zijn er in onderling overleg uitgekomen met hun werkgever. Het personele verloop in de gemeente Dronten is juist laag en het ziekteverzuim laat een gemiddeld beeld zien voor vergelijkbare gemeenten.

Onderzoek is interne CDA aangelegenheid 

Als de vier constateringen uit de motie van het CDA onderwerp van onderzoek zouden moeten zijn, dan blijven er nog twee constateringen overeind, waarover de fractievoorzitters geen uitspraak kunnen doen, omdat dit een interne aangelegenheid van het CDA betreft.

Extern medewerkersonderzoek is de thermometer 

Het medewerkersonderzoek dat momenteel loopt zien wij als een thermometer. De uitkomsten van het onderzoek worden in december verwacht. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, de marktleider op dit gebied.

Anonieme bronnen maken geen officiële melding

De anonieme bronnen die in de media melding maken van een angstcultuur richten zich alleen aan de pers. De oud-medewerkers en oud-bestuurders hebben tot op heden geen melding gemaakt bij de daarvoor bestaande externe klachtencommissie of de gemeentelijke externe vertrouwenspersoon. De aantijgingen van de anonieme bronnen zijn voor hun eigen rekening zolang zij zich niet melden bij de autoriteiten. Als zij bij aangewezen bevoegde instanties melding maken, dan kan eventueel het onderzoeksproces daar in gang gezet worden. Niet gebaseerd op meningen of anonieme uitspraken in de media, maar op basis van feiten en bewijzen. 

Hele gemeenteraad steunt het huidige college

We stellen vast dat in de raadsvergadering van 19 oktober de raad unaniem haar steun heeft uitgesproken in het huidige college. Dat vorige week de begroting 2018 met steun van de gehele raad is goedgekeurd en er bij het presidium een volle agenda voor de maand december ter agendering is aangeboden. Daarmee constateren we dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten.