GroenLinks heeft ingestemd met de begroting voor 2019, maar daarbij wel één voorbehoud gemaakt. Het afschaffen van de hondenbelasting vinden we een onverantwoorde maatregel die we niet kunnen betalen en daarom niet de steun van onze fractie kan krijgen. 

Gemeentelijke inkomsten 

De gemeente heeft een aantal inkomstenbronen. We ontvangen geld van de Rijksoverheid vanuit het gemeentefonds en we kunnen een aantal belastingen heffen. De OZB voor gebouwen is daarvan wellicht de meest bekende. Maar ook hondenbelasting, de afvalstoffenheffing en precariobelasting (op kabels en leidingen in de ondergrond) behoren daartoe. Al deze belastinggelden samen zorgen dat we de kosten die de gemeente maakt kunnen worden betaald. In totaal geeft de gemeente Dronten jaarlijks 120 miljoen euro uit aan bijvoorbeeld uitkeringen, ophalen van vuilnis, straatverlichting, thuiszorg, jeugdzorg, onderwijshuisvesting, beheer van het openbaar groen, strooien, onderhoud van wegen, cultuur en alle andere taken die we als gemeente voor de gemeenschap verrichten. De wetgever (parlement en regering) bepalen via wettelijke regelingen waarop gemeenten wel en geen belasting mogen heffen. Of gemeenten dat doen is wel een vrije keuze. 

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een beetje een bijzondere belasting. Want waarom moet je als hondenbezitter nou wel belasting betalen en bijvoorbeeld niet voor een kat?

Het antwoord daarop is even simpel als onbevredigend: het is een wettelijke mogelijkheid. De wetgever heeft gemeenten het recht gegeven belasting te heffen op honden. Dat is historisch zo gegroeid omdat honden in het verleden als werkdier werden beschouwd.

Dit belastingrecht is nooit door de Rijksoverheid afgeschaft en daarmee een belangrijke bron van inkomsten voor gemeenten geworden. 

Honden voorzieningen

Het is een misvatting dat hondenbelasting geheven mag worden om voorzieningen voor honden van te betalen. Het is een algemene heffing die de gemeente overal voor mag gebruiken. 

Waarom niet afschaffen

Ook dat antwoord is onbevredigend, maar we kunnen de inkomsten domweg niet missen de komende jaren. Het klinkt super sympathiek om nu dit als 'cadeautje' aan de hondenbezitters te geven. Maar voor de komende jaren zien we enorme tekorten aankomen op onder andere de jeugdzorg en hebben we iedere euro aan vaste inkomsten hard nodig om deze uitdaging het hoofd te bieden. Daarbij moeten we kijken hoe we onze taken en verantwoordelijkheden zo efficiënt en goedkoop mogelijk tegen een goede kwaliteit kunnen uitvoeren. Misschien moeten we zelfs weer gaan bezuinigen. Maar dan is het natuurlijk te zot voor woorden om één van de inkomstenbronnen af te schaffen. Die luxe hebben we niet en daarom is het naar onze opvatting een onverantwoord besluit van de gemeenteraad en zijn wij op dit onderdeel tegen de begroting; waar we voor het overige mee hebben ingestemd.