Gisteravond heeft de raad gesproken over het coalitie akkoord en zijn nieuwe wethouders benoemd. GroenLinks vind dat deze wankele coalitie een zware verantwoordelijkheid op de schouder laadt. We zijn blij met een akkoord op hoofdlijnen, maar ook zeer benieuwd naar de invulling die daar in de praktijk aan zal worden gegeven. 

Lees onderstaand de inbreng van fractievoorzitter Paul Vermast: 

VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie leggen de gemeenteraad hun akkoord voor; om de komende jaren de meest kleine coalitie te vormen die in onze raad denkbaar is.

GroenLinks neemt kennis van het akkoord. Het is niet ons akkoord en we zullen er dan ook niet mee instemmen.

Dat neemt niet weg dat we er wel enkele opmerkingen en kanttekeningen over willen maken.

Het is goed om vast te stellen dat dit akkoord op het eerste gezicht niet dicht getimmerd lijkt te zijn. Maar de praktijk zal daarin wel nog duidelijkheid moeten brengen.

Want binnen het sociaal domein lijken er in dit akkoord nog geen keuzes te zijn gemaakt. Met name hoe de verwachte tekorten binnen de jeugdzorg worden opgevangen. Toch zien we dat in de voortgangsberichten wordt gesproken over een akkoord tussen partijen en wordt er in de komende Kadernota al een scenariokeuze aan de raad wordt voorgelegd.

Zien we hier dan de uitwerkingen van een akkoord tussen coalitiepartijen dat wél is gesloten, maar niet als zodanig herkenbaar gemaakt is in dit akkoord?

Graag zouden we daarover helderheid krijgen voor alle in de voortgangsberichten als akkoorden benoemde onderwerpen. Alleen zo kunnen we toetsen of er sprake is van werkelijke ruimte voor de raad of dat het akkoord alleen cosmetisch deze ruimte lijkt te suggereren.

Voorzitter,

Voor een aantal thema’s kiest de coalitie een koers in de juiste richting.

Dat in woorden wordt beleden dat de menselijke maat leidend is steunen wij vanzelfsprekend van harte, maar wij missen nog de finanicele vertaling daarvan. Want de begroting blijft nog altijd meer leidend zo blijkt uit het akkoord.

Datzelfde geldt voor onze eigen organisatie. Die blijven we afknijpen op de nullijn terwijl we op vrijwel alle beleidsterreinen de afgelopen jaren te horen hebben gekregen dat er een probleem is met de capaciteit en onze medewerkers het water soms over de schoenen loopt. Als je het hebt over de menselijke maat geldt dat niet alleen voor onze inwoners, maar zeker ook voor onze medewerkers. GroenLinks hoopt dat het college daarin de komende jaren stappen laat zien en de VVD en Leefbaar Dronten uit haar financiële kramp ten koste van mensen weet te komen.

Voorzitter,

Voor het klimaat wordt het goede uitgangspunt gekozen. Al laat de ambitie die er uit spreekt zien dat het geen keuze is uit overtuiging, maar een vanuit de erkenning dat we ook echt niet anders meer kunnen. Ook zijn we benieuwd naar de uitwerking waarmee het college zal komen en of deze breder is dan alleen een energie-agenda zoals het recente klimaatbeleidsplan.

Wat ons verbaast heeft en wat we zeker niet steunen is de voorkeurspositie van lokale ondernemers waar het gaat om het betalen van rekeningen. Er spreekt een ‘eigen volk eerst mentaliteit’ uit waar GroenLinks ver van wil wegblijven.

GroenLinks staat voor een betrouwbare overheid die haar afspraken en verplichtingen jegens eenieder op correcte wijze nakomt. Dat betekent dus dat we bij iedereen binnen de gestelde termijnen betalen of onze verplichtingen nakomen en niet alleen voor onze ondernemers, of ondernemers in algemene zin.

Voorzitter,

Het is bekend dat GroenLinks een andere vertaling van de verkiezingen logisch had gevonden en dat dit zou hebben geleid tot een meer evenwichtige en stabielere coalitie met een meer ambitieus akkoord.
We zullen de coalitie en haar wethouders constructief en vanuit de inhoud beoordelen op resultaten en daden. Dat zijn de momenten om oordelen te geven, steun in te trekken of uit te speken.

Dank u wel.