Tijdige signalering van gedrags- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen onnodig achterop raken, spijbelen of geheel uitvallen en voortijdig de school verlaten. We willen dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jonge mensen in een spiraal van kansenarmoede terechtkomen.

Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject. Schoolverzuim en schooluitval in het voortgezet onderwijs worden actief aangepakt. Een goede samenwerking tussen (Regionaal) Bureau Leerlingzaken, instellingen voor onderwijs en jeugdhulpverlening is hierbij van belang.

Geen leerplichtige jongere zit thuis: er komt kortstondige opvang voor leerlingen met gedragsproblemen, met als doel terugkeer naar school (bijvoorbeeld een reboundvoorziening).

Met het bedrijfsleven maakt de gemeente afspraken over stage/leerplekken voor (vroegtijdige) schoolverlaters en mentor- en coachingsprojecten. 

Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over gender issues, zoals homo- bi-, hetero- en transseksualiteit. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar. De Flevolandse afdeling van het COC wordt hier actief bij betrokken.

AZC-school De Vlieger 

Extra aandacht vragen de leerlingen die tijdelijk verblijven op de basisschool De Vlieger bij het asielzoekerscentrum Roggebotsluis. Deze leerlingen zijn extra kwetsbaar omdat hun leven met onvoorstelbare onzekerheden omgeven is. Het onderwijs in Dronten probeert deze leerlingen actief te betrekken in onze samenleving door middel van bijvoorbeeld gezamenlijke sportdagen of andere activiteiten. 

Schoolgebouwen

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen.

Nieuwe schoolgebouwen worden voorzien van zonnepanelen en zijn waar mogelijk energie-neutraal. Bij bestaande scholen worden waar mogelijk energiemaatregelen zoals zonnepanelen genomen. Schoolpleinen worden groen ingericht en onderzocht wordt of er een mogelijkheid is voor het inrichten van schooltuinen met groenten in samenwerking met de Volkstuinvereniging.

Het onderwijs speelt hierin een voorbeeldrol die zichtbaar moet zijn. Scholen worden waar mogelijk zo ontworpen dat zij bij een veranderende samenstelling van de wijk ook weer tegen lage kosten kunnen worden omgebouwd tot woningen of appartementen als de vraag naar onderwijs in de wijk weer afneemt.