Omdat deze uitkering lager dan het minimumloon is, zijn extra minimavoorzieningen onmisbaar. De huidige zorgverzekering voor minima moet worden uitgebreid met een volledige dekking van het eigen risico. Ook dient er een bijdrage komen voor het vervangen of aanschaffen van de meest essentiële gebruiksgoederen in elk huishouden. Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand moeten eenvoudiger kunnen worden aangevraagd en waar mogelijk automatisch verstrekt.

Uitkeringsgerechtigden moeten worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Zo bereiken we dat mensen met een uitkering zich actief voor anderen inzetten, bijvoorbeeld door hulp bij klusjes in huis en tuin, begeleiding bij een ziekenhuisbezoek en sociale activiteiten. Veel vrijwilligersorganisaties zitten te springen om vrijwilligers, dus hier ligt een taak voor de gemeente. GroenLinks stimuleert mensen om zelf geld te verdienen; ze mogen daarom een vrijwilligersvergoeding ontvangen en houden. 

Voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen is voor GroenLinks het verschil tussen overleven en leven van enorm belang. Het staat voor ons buiten kijf dat al onze inwoners hun vaste lasten en voedsel kunnen betalen, dat is overleven. Wij vinden het net zo belangrijk dat er financiële ruimte is voor sociale participatie, ofwel, leven. GroenLinks zal blijven pleiten voor aanpassingen in ons minimabeleid.

We maken het eenvoudig om gebruik te maken van sociale voorzieningen. Experimenteren met een basis inkomen past daar goed bij. We omarmen het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Het alternatief hiervoor zou het creëeren van basisbanen kunnen zijn.

GROENLINKS ZET IN OP GELUK DOOR:

extra voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen, zoals een bijdrage in de kosten van belangrijke gebruiksgoederen 
een volledige dekking eigen risico in de collectieve ziektekostenverzekering 
het stimuleren van mensen met een uitkering om vrijwilligerswerk te doen 
financiële ruimte voor sociale participatie: niet alleen overleven, maar leven