Passende zorg

De ingrijpende veranderingen in de zorg die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan hebben op kwetsbare groepen een enorme impact. Voor de budgetten voor de voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet geldt dat voor GroenLinks niet vaststaat dat het beschikbare geld vanuit het rijk leidend is. Zorg heeft namelijk een doel en ook hier gaat het om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. De gemeente trekt hiervoor, zo nodig, ook haar eigen portemonnee. Mensen met een beperking, een chronisch - of een psychosociaal probleem ontvangen op die manier passende zorg en ondersteuning, Ze kunnen aan de samenleving blijven meedoen en thuis blijven wonen. 

Voorzieningen op peil

Het voorzieningenniveau  moet op peil blijven: voldoende huisartsen, tandartsen en een polikliniek. GroenLinks pleit voor de vestiging van dependance van een GGZ-instelling in Dronten. Momenteel moeten inwoners van de gemeente Dronten die (langdurige) therapie nodig hebben naar Lelystad, Almere of Zwolle reizen. Dit is drempelverhogend en ongewenst. 

GroenLinks kiest voor…

  • versterking van de preventieve taken in de zorg,
  • maatwerk in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • een goede start voor kinderen die onder de jeugdwet vallen.
     

Preventieve taken

Ook in de zorg is de uitgangspositie de zelfredzaamheid van onze inwoners geworden. Dit is op zich een goed uitgangspunt, maar we moeten accepteren dat iedereen een grens heeft, wat hij wel en niet zelf kan. Dat betekent dat we als overheid en gemeenschap inzien dat iemand het soms niet (meer) zelf redt. Inzet op preventie van ziekte door het bevorderen van een gezonde levensstijl en sociale samenhang is hierbij van groot belang. GroenLinks pleit dan ook voor versterking van preventieve taken.

Nu de grootste veranderingen in de zorg achter de rug zijn, moeten we goed de vinger aan de pols houden of het beleid dat is gemaakt in de afgelopen jaren aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Zorg werkt alleen als de zorgvrager centraal wordt gesteld door de behandelaar(s) en medewerkers van de gemeente. 

GroenLinks kiest voor...

  • inzet op preventie van ziekte 
  • het bevorderen van een gezonde levensstijl 
  • een centrale positie van de zorgvrager bij behandelaars en de gemeente