Passende zorg

De ingrijpende veranderingen in de zorg die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan hebben op kwetsbare groepen een enorme impact. Voor de budgetten voor de voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet geldt dat voor GroenLinks niet vaststaat dat het beschikbare geld vanuit het rijk leidend is. Zorg heeft namelijk een doel en ook hier gaat het om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. De gemeente trekt hiervoor, zo nodig, ook haar eigen portemonnee. Mensen met een beperking, een chronisch - of een psychosociaal probleem ontvangen op die manier passende zorg en ondersteuning, Ze kunnen aan de samenleving blijven meedoen en thuis blijven wonen. 

Voorzieningen op peil

Het voorzieningenniveau  moet op peil blijven: voldoende huisartsen, tandartsen en een polikliniek. GroenLinks pleit voor de vestiging van dependance van een GGZ-instelling in Dronten. Momenteel moeten inwoners van de gemeente Dronten die (langdurige) therapie nodig hebben naar Lelystad, Almere of Zwolle reizen. Dit is drempelverhogend en ongewenst. 

Preventieve taken

Ook in de zorg is de uitgangspositie de zelfredzaamheid van onze inwoners geworden. Dit is op zich een goed uitgangspunt, maar we moeten accepteren dat iedereen een grens heeft, wat hij wel en niet zelf kan. Dat betekent dat we als overheid en gemeenschap inzien dat iemand het soms niet (meer) zelf redt. Inzet op preventie van ziekte door het bevorderen van een gezonde levensstijl en sociale samenhang is hierbij van groot belang. GroenLinks pleit dan ook voor versterking van preventieve taken.

Nu de grootste veranderingen in de zorg achter de rug zijn, moeten we goed de vinger aan de pols houden of het beleid dat is gemaakt in de afgelopen jaren aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Zorg werkt alleen als de zorgvrager centraal wordt gesteld door de behandelaar(s) en medewerkers van de gemeente. 

Mantelzorg

Zorg wordt niet alleen verleend door professionals, maar heel vaak ook door familie en vrienden. Deze belangrijke vorm van zorg verdient onze waardering en ondersteuning. Het steunpunt mantelzorg in de Meerpaal moet blijvende ondersteuning krijgen en laagdrempelig bereikbaar zijn voor de inwoners van alle kernen. 

De zorg is geen markt 

GroenLinks vindt dat de gemeente de kwaliteit van zorg centraal moet plaatsen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn bedrijven geworden die met elkaar moeten concurreren. Zorg is een product geworden en patiënten zijn consument. Door de focus op kostenbesparing worden zorgverleners gedwongen veel tijd te besteden aan verantwoording over hun werkzaamheden, tijd die ze zouden kunnen besteden aan patiënten. De gemeente geeft voorkeur aan zorgverleners zonder winstoogmerk.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • versterking van de preventieve taken in de zorg,
  • maatwerk in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • een goede start voor kinderen die onder de jeugdwet vallen.
  • inzet op preventie van ziekte 
  • het bevorderen van een gezonde levensstijl 
  • een centrale positie van de zorgvrager bij behandelaars en de gemeente