Zorg met een doel

GroenLinks wil van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Dat betekent niet te veel overnemen, maar naar mensen luisteren en ze ook de kans geven het zelf weer te proberen. Met steun van hun omgeving. Dat betekent wel dat we als overheid en gemeenschap accepteren dat iemand het soms niet gelijk zelf redt. We zetten vooral in op preventie van ziekte, zorg door zelfredzaamheid, een gezonde leefstijl en sociale samenhang te bevorderen.

Passende zorg

De ingrijpende veranderingen in de zorg die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan hebben op kwetsbare groepen een enorme impact. Voor de budgetten voor de voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet geldt dat voor GroenLinks niet vaststaat dat het beschikbare geld vanuit het rijk leidend is. Zorg heeft namelijk een doel en ook hier gaat het om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. De gemeente trekt hiervoor, zo nodig, ook haar eigen portemonnee. Mensen met een beperking, een chronisch - of een psychosociaal probleem ontvangen op die manier passende zorg en ondersteuning, Ze kunnen aan de samenleving blijven meedoen en thuis blijven wonen. 

Voorzieningen op peil

Het voorzieningenniveau  moet op peil blijven: voldoende huisartsen, tandartsen en een polikliniek. GroenLinks pleit voor de vestiging van dependance van een GGZ-instelling in Dronten. Momenteel moeten inwoners van de gemeente Dronten die (langdurige) therapie nodig hebben naar Lelystad, Almere of Zwolle reizen. Dit is drempelverhogend en ongewenst. 

GroenLinks kiest voor…

  • versterking van de preventieve taken in de zorg,
  • maatwerk in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • een goede start voor kinderen die onder de jeugdwet vallen.
     

Gerelateerde standpunten