Lees onderstaand de Algemene Beschouwing die fractievoorzitter Paul Vermast namens de fractie heeft uitgesproken: 

 

Voorzitter,

2020 is een verstild jaar met een uitgestelde algemene beschouwing. Normaal was dit het moment geweest dit voorjaar om de tussenbalans op te maken.

We zijn halverwege deze raadsperiode. Hoe staan we er voor, waar willen we de komende twee jaar nog heen richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Dit jaar is alles anders en zitten we nog midden in de orkaan die we zijn gaan kennen als Covid-19. Het was vroeger – ik bedoel dan begin dit jaar- volkomen ondenkbaar geweest dat ik deze Algemene Beschouwing in november en hier thuis van achter een computer moet uitspreken.

Het coalitieakkoord dat VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie aan het begin van deze raadsperiode sloten heeft ‘naar nieuwe verbindingen’ als titel meegekregen. Niemand van ons had kunnen bevroeden hoe letterlijk we dat -hier nu achter onze beeldschermen- zouden moeten nemen.

Maar die nieuwe verbindingen zijn nu cruciaal in de samenleving. Nu we elkaar niet of nauwelijks fysiek mogen ontmoeten. Onnatuurlijk gedrag gewoon zijn gaan vinden, zoals het achteruit deinzen als iemand binnen de 1,5 meter van je vandaan komt. We elkaar geen hand, knuffel of kus meer kunnen geven als begroeting of afscheid. Juist nu zijn die nieuwe verbindingen noodzakelijker dan ooit.

Het vraagt van ons allen dat we meer dan ooit naar elkaar omzien. Eens vragen hoe het gaat met buren, kennissen en verre familie. Stop juist nu eens op straat om op gepaste afstand een praatje te maken en elkaar te ontmoeten op de beperkte manieren die we nog wel tot onze beschikking hebben. Het is belangrijk. 

“ Het vraagt van ons allen dat we meer dan ooit naar elkaar omzien. Eens vragen hoe het gaat met buren, kennissen en verre familie. ”

Voorzitter,

Vanavond stellen we een unieke begroting voor de gemeente Dronten vast. Een begroting die, op initiatief van GroenLinks, afsluit met een geheel nieuwe paragraaf ‘geluk’. Daar zijn we als GroenLinks natuurlijk gelukkig mee.

Het is een eerste goede poging om geluk een plaats te geven in ons gemeentelijk beleid. Want juist nu, in deze onzekere tijden kunnen we allemaal wel wat meer geluk gebruiken.

Eigenlijk stellen we met deze paragraaf vast dat geluk uitgangspunt van beleid zou moeten zijn. Of zoals onze aangenomen motie het verwoordde: “bij raadsvoorstellen het geluk van inwoners mee te nemen”.

Dat hebben we helaas nog niet in alle voorstellen terug gezien die we sinds dien in behandeling hebben genomen. Dus we roepen het college op om in het nieuw op te stellen format voor raadsvoorstellen geluk ook nadrukkelijk een plaats te geven in de overwegingen.

Want voorzitter, misschien leidt dat wel tot andere besluiten. Zouden we -als we geluk van de inwoners als uitgangspunt nemen- opnieuw besluiten om zeer fors handhavend op te treden in een dossier als ‘landjepik’. Of zouden we opnieuw besluiten om 300 mensen te huisvestingen op een locatie die we voor studenten ongeschikt vinden?

Achteraf is het makkelijk oordelen, dus daarom moet je er vooraf over nadenken.

Als GroenLinks proberen we dat zelf ook in de praktijk te brengen. Daarom dienden we voorstellen in om kinderen gelukkiger te maken met groene schoolpleinen. Een plan dat steun van deze raad kreeg. Daarom dienen we een amendement in om dat besluit ook financieel een beslag te laten krijgen.

“ Inclusie en acceptatie moeten in onze samenleving zo gewoon zijn dat het over een tijdje niet eens meer opvalt. Maar het er wel gewoon is ”

Daarom kwamen we met een symbolisch voorstel de fontein op het Meerpaalplein standaard in regenboogkleuren te verlichten. Omdat inclusie en acceptatie leiden tot geluk van onze inwoners. Het is net als met de regenboogkleuren van de fontein: inclusie en acceptatie moeten in onze samenleving zo gewoon zijn dat het over een tijdje niet eens meer opvalt. Maar het er wel gewoon is.

Daarom ook komen we bij het grondstoffenbeleidsplan terug op de invoering van een ja-ja-sticker. Want vermindering van afval, vermindering van papierverspilling en dus verbetering van ons leefmilieu dragen bij aan het geluk van onze inwoners.

Voorzitter,

We zetten met elkaar al goede stappen. Initiatieven vanuit de samenleving krijgen als raad onze steun. Denk aan de invloed die inwoners hebben gehad bij het niet omleggen van de bocht in De Zuid en de grote tevredenheid over de uitvoering op dit moment. Denk aan de steun voor de plannen aan het zwembad in Biddinghuizen of de betrokkenheid van Swifterbant bij de uitbereidingsplannen voor het dorp. Of iets simpels als trappen bij de Wientbrug. Dat soort initiatieven dragen bij aan het geluk van onze inwoners.

Maar er is nog een wereld te winnen!

Met de al jaren door GroenLinks bepleite recreatieve fietspaden door onze gemeente schiet het nog niet erg op. Terwijl het toerisme aantrekt en het juist voor de ondernemers in de kernen belangrijk is die toeristen aantrekkelijk en laagdrempelig naar de centra te krijgen. Maar dan moeten er wel voldoende parkeerplaatsen voor fietsen zijn. Daarin is ook nog een slag te maken.

Wat ook van groot belang is voor het geluk van onze inwoners is het niet open gaan van de Luchthaven Lelystad. Het college zou vanuit die visie het GroenLinks standpunt daarin nu eindelijk eens - zonder voorbehouden- moeten overnemen.

Voorzitter,

Geluk is ook dat je kunt wonen waar je wilt. Maar dan moeten huizen betaalbaar en beschikbaar zijn. Vooral voor ouderen, jongeren, starters en mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning is onvoldoende geschikte woningvoorraad beschikbaar. De komende jaren moeten we daarin forse slagen maken waarbij het voor GroenLinks vanzelfsprekend is dat betaalbaar wonen ook architectonisch de moeite waard moet zijn en kwaliteit van de woonomgeving uitgangspunt is.

Geluk is ook dat we leven in een omgeving die schoon, heel en veilig is. Daarvoor stellen we met elkaar regels op hoe we met de omgeving en elkaar willen omgaan. Maar daar hoort ook bij dat we zorgen dat deze regels worden nageleefd. GroenLinks is daarom mede indiener van een amendement waarin de formatie toezichthouders naar 6,5 wordt uitgebreid.

“ Geluk is dat je in staat bent om mee te doen in de samenleving. ”

Geluk is dat je in staat bent om mee te doen in de samenleving. Of je nu jong of oud, gezond of ziek bent. Of je nu betaald werk hebt of je met een uitkering als vrijwilliger inzet voor de maatschappij. Mee kunnen doen en de ruimte krijgen. Dat draagt bij aan geluk.

Daarom ook hopen we dat de maatregelen waarmee we nu leven door Covid-19 snel voorbij zullen zijn. Want die dragen niet bij aan geluk. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat we ons er nu allemaal strikt aan houden. Des te sneller kunnen we weer terug naar een gelukkige samenleving waarbij we elkaar weer een hand kunnen geven, deze vergadering in een nieuwe raadszaal houden en na de sluiting kunnen toasten op het geluk van ons allen.