Vorige week heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar sociale leefomgeving, buurtbetrokkenheid en (gevoel van) veiligheid. Hieruit blijkt dat lesbiennes en vooral homo’s deze zaken fors minder waarderen. GroenLinks vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders. "Ongeacht je afkomst of geaardheid moet je je veilig en prettig kunnen voelen, zeker in je eigen woonomgeving," zegt gemeenteraadslid Kevin Mol.

Het onderzoek, dat het CBS in heel Nederland uitvoerde, brengt naar voren dat LHBT's negatiever oordelen over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze fors meer overlast van rondhangende jongeren en van buurtbewoners, en voelen ze zich onveiliger in hun woonomgeving. Homoseksuele mannen voelen zich zelfs bijna twee keer zovaak onveilig dan heteromannen. Mol vervolgt: "Dit is een landelijk beeld, helaas vergezeld door een trendmatige stijging van daadwerkelijke meldingen van geweld en discriminatie."

In kaart brengen situatie Dronten noodzakelijk

"We willen weten wat de cijfers specifiek voor Dronten zijn," aldus Mol. Tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel voor LHBT-emancipatiebeleid in april jl. betwistte voormalig wethouder De Graaf namelijk nog dat de veiligheid van LHBT's in Dronten een issue was, maar kon dit niet cijfermatig onderbouwen. Mogelijk kan het college nu de regionale resultaten opvragen bij het CBS. "Verder is het een kleine stap om LHBT-gerelateerde vragen op te nemen bij de uitvoering van toekomstige veiligheidsmonitoren. Structureel cijfers verzamelen is de enige manier om de situatie in Dronten in kaart te brengen."

Mol besluit: "Gezien de ontvangen meldingen en signalen die onze fractie krijgt vanuit de Drontense samenleving zie ik vooralsnog echter geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie in Dronten positief afwijkt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit vraagt om een actievere houding van en intensievere samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en belangenorganisaties." Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en het COC hebben al eerder aangegeven de zorgen van GroenLinks te delen.

Vragen aan college B&W voor raadsvergadering 13 november

Onderstaande vragen zijn schriftelijk ingediend bij het college en worden donderdag 13 november beantwoord tijdens de commissievergadering.

  • Heeft het college inzicht in de CBS-onderzoeksresultaten specifiek voor de gemeente Dronten?
  • Zo ja, kan het college deze cijfers met de raad delen?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Wat is het beeld van het huidige college over de situatie in Dronten en waarop is dat beeld gebaseerd?
  • Is het college bereid om, zoals gebruikelijk bij veel andere gemeenten, bij de uitvoering van toekomstige veiligheidsmonitoren onderzoeksvragen op te nemen die de sociale samenhang met, buurtbetrokkenheid in relatie tot en veiligheidsbeleving van LHBT's in kaart brengen?