Grondhouding

Voor de GroenLinks fractie was dit geen klein onderwerp. Want deze enorme groei vraagt om een fundamentele afweging. Als GroenLinks hebben we altijd gevonden dat de ideale grote van onze gemeente ergens rond de 45.000 inwoners ligt. Dat stond in eerdere verkiezingsprogramma’s. In ons meest recente verkiezingsprogramma spreken we ons daarover niet uit. Maar zeker ook niet over een forse groei.

De GroenLinks fractie erkent dat er in Nederland een forse woningbouwopgave ligt en we zien op zichzelf mogelijkheden om daarin een rol te spelen. Maar niet ongelimiteerd en onder een aantal voorwaarden.

Ambitie

Kijkend naar de ambitie die we als gemeente zouden kunnen nastreven denkt GroenLinks niet aan de maximale groei naar 75 of 85.000 inwoners zoals het college als mogelijk scenario noemt. Wat GroenLinks betreft is 65.000 het absolute maximum. Voor de draagkracht van het winkelhart is een groter inwonersaantal zeker goed omdat, in de jaren begin deze eeuw dat we de plannen voor de uitbreiding van het Winkelhart Suydersee maakten, we ons nog vrijwel niets konden voorstellen bij de vlucht die internetverkopen zouden gaan nemen.

Groei tempo  

Wat betreft de fractie van GroenLinks moeten we wel kijken naar de mate van het groei tempo. Dat moet hand in hand gaan met versterkingen op het gebied van infrastructurele ontsluitingen en sociaal opbouwwerk. Wat GroenLinks betreft kunnen er niet plompverloren 9.000 extra woningen worden gebouwd.

Kwaliteiten van de gemeente

‘Dronten, een dorpse gemeente met stadse kwaliteiten en een aanraakbare geschiedenis’. Zo omschreven wij onszelf zo’n anderhalf jaar geleden op de voorpagina van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Die geschiedenis geven we vandaag vorm en inhoud door na te denken over de vragen die voorliggen. Want als we doorgroeien naar 55-65.000 inwoners; zijn we dan nog die dorpse gemeente? GroenLinks denkt van niet.

Toch is dat ‘dorpse’ een van onze kwaliteiten. Mensen komen in Dronten wonen omdat het nog het ‘platteland’ is, maar wel met die stadse voorzieningen. Randvoorwaardelijk is dat we die sfeer zo veel mogelijk vast proberen te houden. Dat betekent wat GroenLinks betreft geen grootschalige hoogbouw maar ruime groene opzet van wijken en investeringen in het verenigingsleven en gemeenschapszin.

Ook hier formuleren we vast een randvoorwaarde bij: namelijk dat er bij alle uitbreidingen gestuurd wordt op kwaliteit. Architectonische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. Er kan niet even snel iets uit de grond worden gestampt. Maar het moet mooi, interessant en aangenaam zijn om er te willen wonen. Daarbij moet bijvoorbeeld ook meteen een plan voor kunst in de openbare ruimte onderdeel uit maken van de ontwikkelingen.

Randvoorwaarden

Daarbij horen wat GroenLinks behoorlijke randvoorwaarden. Alle nieuwe woningen en andere nieuwbouw in onze gemeente is voorwaardelijk energie-neutraal en bij voorkeur energieleverend. De overheid dient daarin (ook financieel) een faciliterende rol te spelen.

De kwaliteit van de woonomgeving mag niet verder worden aangetast. Dat heeft gevolgen voor de infrastructuur. Provinciale wegen die drukker worden zullen moeten worden voorzien van maximaal geluidwerende maatregelen.

En er moet definitief een streep door de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Het is niet uit te leggen dat wij vanuit het Rijk een bouwopdracht krijgen en tegelijk moeten gaan bouwen onder de aanvliegroutes. Daarbij komt ook dat het argument van ‘weinig gehinderden’ rond Lelystad steeds minder valide wordt als je 100.000 woningen in deze regio gaat toevoegend. Voor GroenLinks is dit een zwaar punt.

Versterking van de regionale infrastructuur is van groot belang. Wat GroenLinks betreft betekent dit een aanleg van de Zuiderzeelijn via Swifterbant naar Emmeloord en het Noorden. Daarbij dienst Swifterbant een station te krijgen en een afslag in zuidelijke richting op de A6.

Ook moet er een heroverweging worden gemaakt of er wel een brug over Roggebot moet worden gebouwd, maar niet beter meteen een aquaduct van 2x twee rijstroken. Dat heeft ook gevolgen voor de infrastructuur in Overijssel en Gelderland waar de aansluiting op en de verbreding van de N50 eerste prioriteit moeten krijgen.

Rijksgroeigelden

Als laatste randvoorwaarde zal ook onze gemeente in staat moeten worden gesteld deze opgave goed de kunnen uitvoeren. Dat betekent dat er vanuit het Rijk in ruime mate ‘Rijksgroeigelden’ beschikbaar moeten worden gesteld.

Voor het kunnen reconstrueren en saneren van bedrijventerreinen. Waarbij opkopen en bedrijfsverplaatsing naar andere locaties in onze gemeente mogelijk wordt gemaakt. Maar ook forse investeringen in natuurontwikkeling, de sociale opbouw en het voorzieningen niveau.

Uitbreidingsrichtingen

Als je echt gaat voor het versterken van onze gemeente zou -misschien wel het grootste deel- van de nieuwbouw plaats moeten vinden in Biddinghuizen en Swifterbant. Daarmee worden de dorpen verder versterkt en ontstaat er meer draagvlak voor het voorzieningenniveau in beide dorpen. Daarbij moet ook opnieuw gekeken kunnen worden naar locaties die eerder geen optie leken vanuit financieel oogpunt. Want met herstructureringsgelden van het Rijk wordt de realisatie van woningen op Spelwijk wellicht toch een reëel haalbare optie.

Binnen Dronten zouden we kunnen denken aan een versnelde ontwikkeling van het Hanzekwartier, maar wellicht ook de bedrijventerreinen ten noorden van de spoorlijn. Als er uitleglocaties gevonden moeten worden buiten de huidige kern denken we aan de gebieden rond de Van der Hamlaan en Boudewijnlaan.

Ook zouden we in samenwerking met OFW kunnen kijken of reconstructie van het woningbezit mogelijk gemaakt kan worden met Rijks groeidelen waardoor bestaande bebouwing kan worden vervangen voor andere type woningen waaraan behoefte bestaat. Denk dan aan gezinswoningen vervangen voor appartementen voor starters en ouderen. Dat levert lokaal verdichting op en draagt daarmee bij aan de doelstellingen.

Betrek de samenleving

Voor dit alles is er een heel belangrijke voorwaarde waarover we nu meteen moeten ga nadeken. Dit is geen proces dat wij in het gemeentehuis moeten bedenken, plannen en uitvoeren.

Vanaf morgen moet er nagedacht gaan worden over een goede manier waarop ook onze inwoners hierbij betrokken kunnen worden en daar daadwerkelijk invloed en misschien wel zeggenschap zouden moeten krijgen over de keuzes die we hierin met elkaar moeten maken. We dagen het college uit om hiervoor zo spoedig mogelijk met voorstellen naar de raad te komen.