Het ontgassen van schepen is een methode om gemeten waarden van giftige gassen te laten dalen tot onder de toegestane norm. Dat betekent letterlijk dat de luiken worden open gezet om het gas te laten ontsnappen zodat het zich in de lucht kan verspreiden. Met een mooi woord: vervliegen. 

Fosfine 

Het gebruike gas in deze schepen is het uiterst giftige fosfine (ook wel fosforwaterstof PH3 genoemd). Dit gif is al in geringe concentraties dodelijk. In één van de drie schepen werden 300 tot 400 deeltjes fosfine per miljoen deeltjes aangetroffen. Waar fosfine al bij 0,5  deeltjes per miljoen deeltjes een zeer gevaarlijke concentratie bevat. 

IJsseloog 

Het kunstmatige eilandje IJsseloog is een slibdepot van Rijkswaterstaat waar vervuild slib wordt opgeslagen. Dat slib komt ondermeer uit rivieren en de bodem van het Ketelmeer zelf en is dermate vervuild dat het niet op een andere manier verwerkt kan worden. Met IJsseloog zijn omstandigheden gecreëerd dat dit slib geen gevaar meer voor de omgeving vormt en daarmee 'veilig' voor de toekomst is opgeslagen. 

Anders is dat bij het ontgassen van schepen waarbij het giftige gas aan de open lucht wordt vrijgegeven. 

Bewoners Ketelhaven en recreanten 

GroenLinks wil zeker weten dat bewoners van Ketelhaven (hemelsbreed net geen 2 km van IJsseloog) en eventuele recreanten die verblijven op of bij de naastgelegen Hanzeplaat geen enkel risico lopen. Want hoewel het gas zich tijdens het vervliegen mengt met schone lucht en daardoor de concentratie snel lager wordt, zijn de gemeten waardes erg hoog en is de ondergrens waarop het gif gevaarlijk wordt erg laag. 

Gevolgen natuur 

Het IJsseloog ligt midden in een Natura 2000 gebied en is een waardevol voor onder andere de Grote Karakiet, de Lepelaar, de Roerdomp en de Visarend. GroenLinks wil weten of en wat de gevolgen zijn voor mens en natuur als op deze locatie gekozen wordt voor het ontgassen van deze schepen. 

Wenselijkheid 

Van het college willen we weten of zij het wenselijk vindt dat deze schepen in onze gemeente ontgast gaan worden. De recreatie is voor Dronten een belangrijk speerpunt. Ook voor de jachthaven van Ketelhaven is de watersport recreatie van groot belang. Het ontgassen midden in dit gebied is naar ons idee niet best voor het imago van onze groene en waterrijke gemeente.