Vrije samenleving beschermen

We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen. Het waarborgen van de veiligheid is weliswaar een primaire taak van de overheid, maar de gemeente kan het niet alleen af. De inzet van meerdere partijen is hierbij nodig. Door wijkbewoners daadwerkelijk invloed op hun omgeving te geven, door het aanstellen van wijkbeheerders, wijkagenten en jongerenwerkers en door het stimuleren van bedrijvigheid wordt de veiligheid in een wijk groter.

Goede afspraken

Goede afspraken met OFW, politie, welzijnsorganisatie, middenstand en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht op de naleving van regels en de bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving. Als het toch echt fout gaat, dan moeten handhavers natuurlijk passend en professioneel optreden.

Preventie en heldere handhaving

Maatregelen en repressie zijn sluitstuk in de veiligheid. De meeste ellende kan worden voorkomen in de preventie. Blijvende aandacht voor opvoeding, huiselijk geweld, alcoholvoorlichting op scholen en in uitgaansgelegenheden zijn dan ook onontbeerlijk. GroenLinks is voorstander van een heldere handhaving.
Regels die door de wetgever en gemeenteraad zijn gesteld, horen te worden nageleefd en daarop moet eenduidig en rechtvaardig worden gehandhaafd. GroenLinks is tégen maatregelen die indruisen tegen het recht van iedereen om zich vrij te bewegen in de publieke ruimte, zoals preventief fouilleren en het ophangen van camera's. GroenLinks wil hiermee dan ook uiterst terughoudend omgaan.

Sommige handhavingsinstrumenten kunnen als discriminerend ervaren worden. Denk aan een verbod op samenscholing, de identificatieplicht en gebiedsontzeggingen. GroenLinks waakt hiertegen. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • goede zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van gemeente en politie 
  • goede samenwerking met bewoners(organisaties) op het terrein van veiligheid 
  • begeleiding van jongeren die overlast veroorzaken 
  • inzet op preventie met aandacht voor opvoeding, huiselijk geweld en alcoholvoorlichting 
  • heldere handhaving 
  • het niet inzetten van maatregelen die tegen het recht om vrij te bewegen indruisen, zoals preventief fouilleren en camera’s 
  • terughoudendheid bij maatregelen die als discriminerend ervaren kunnen worden