De gemeentelijke begroting gaat komende tijd helemaal van af nul opnieuw opgebouwd worden in aanloop naar het maken van de begroting 2022. Het doel daarvan is om een goed te kijken welke dingen we als gemeente doen, wat dit kost en of dat nog de goede keuzes zijn. 

Dat levert fundamentele vragen op over wat wij als GroenLinks belangrijk vinden en wat volgens ons een lagere prioriteit kan krijgen. Zeker in tijden dat het financieel voor de gemeente lastiger wordt en er ook keuzes gemaakt moeten worden! 

Het doel van ‘ons als gemeentelijke overheid’ is het nastreven van het welzijn van onze inwoners.  Meestal noemen wij dat het ‘geluk van onze inwoners’. Dat is waartoe de gemeente op aarde is en waarop wij onze prioriteiten baseren.

Geluk 

Want het welzijn van onze inwoners is gebaat bij openbaar groen. Het zorgt voor ontspanning, meer creativiteit en verkoeling in de zomer. Recent bleek opnieuw hoe belangrijk bijvoorbeeld groen op schoolpleinen is. Een van de redenen waarom op voorstel van GroenLinks een subsidieregeling voor groene schoolpleinen is ingesteld. 

Geluk is ook aan de samenleving kunnen meedoen. Participatie is van elementair belang voor een menswaardig bestaan. Dat geldt voor ons niet alleen voor werk en inkomen, maar ook voor oproeien en onderwijs. 

Geluk is ook kunnen wonen in een betaalbaar huis, in een aantrekkelijke omgeving. Duurzaamheid, betaalbaarheid en architectonische kwaliteit zijn daarbij belangrijk. 

Omdat een omgeving die schoon en heel is bijdraagt aan het welzijn is het logisch dat GroenLinks veel waarde hecht aan de openlucht recreatie. Ook de positieve effecten daarvan op de gevolgen van de klimaatverandering zijn van wezenlijk belang voor onze inwoners. 

Maar het is een belangrijk voor een gezonde leefstijl. Dat zorgt voor minder gezondheidszorg en mogelijkheden voor sport en spel die bijdragen aan vermindering van stress. 

Deze prioriteiten zorgen voor het welzijn van onze inwoners, waarvan Plato als zei dat het de legitimatie voor het bestaan van de overheid is. 

Daarmee is natuurlijk niet het hele verhaal vertelt. Want natuurlijk heb je dan ook gemeentelijke basisvoorzieningen nodig zoals goede riolen en efficiënte afvalverwerking. Het zijn immers basisvoorzieningen. 

We hebben een slagvaardig en kwalitatief bestuur nodig. Goed openbaar bestuur kost geld. Maar investeren in de kwaliteit en kennis van de gemeenteraad komt goede besluitvorming ten goede. Ook dat draagt bij aan het welzijn van de inwoners.  

Minder

Natuurlijk zijn er dingen waarvan wij denken dat het minder kan. Overhead vinden we allemaal. Maar wat ons betreft kan er veel minder aandacht én minder geld naar economische ontwikkeling. 

Niet omdat we dat niet belangrijk vinden! Maar omdat onze prioriteiten allemaal al ondersteunend zijn voor de beleidsdoelstellingen binnen het economisch beleid. 

Het is voor het vestigingsklimaat veel belangrijker om een aantrekkelijke woonomgeving te hebben, met veel groen, een rijk cultureel aanbod, goed onderwijs en aantrekkelijke en betaalbare woningen, dan de vierkantemeterprijs van de grond of het hebben van acquisiteurs.  

Een wethouder die in een oud busje langs bedrijven tuft en pagina grote advertenties zet om boeren te bedanken draagt wezenlijk niets bij aan de economische aantrekkelijkheid van de gemeente. Dorpshuizen, cultuur en sportvoorzieningen daarentegen wel. 

Dat betekent dus ook dat GroenLinks niet wil bezuinigen op het sociaal domein, niet op kunst en cultuur en niet op groen en recreatie.