GroenLinks staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. GroenLinks stelt vertrouwen en samenwerking centraal in de omgang met inwoners en bedrijven. We gaan er van uit dat mensen deugen, goede intenties en goede ideeën hebben. We maken het eenvoudig om gebruik te maken van (sociale) voorzieningen, vragen de samenleving vroeg aan tafel bij ruimtelijk en maatschappelijke ontwikkelingen en stellen altijd de mens centraal. 

DIENSTVERLENING EN OPENHEID

In de dienstverlening van de gemeente staat een vriendelijke klantgerichtheid voorop. Dit zit in het DNA van de medewerkers. Vragen worden snel en adequaat beantwoord. Het motto hierbij is ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’. Inwoners moeten altijd in de gelegenheid worden gesteld vragen persoonlijk toe te lichten. De gemeente communiceert open en eerlijk met haar inwoners in begrijpelijk Nederlands en met veel beeldmateriaal. Op de gemeentelijke website is alle actuele overheidsinformatie voor iedereen gemakkelijk te vinden, de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven wordt verbeterd. De gemeente streeft naar maximale openbaarheid van gegevens. De overheid is van ons allemaal en heeft voor haar eigen inwoners geen geheimen. Alleen daar waar de belangen van personen, de strategie van de gemeente bij onderhandelingen of financiële belangen van de gemeente of derden door openbaarheid wordt geschonden, kan voor GroenLinks geheimhouding acceptabel zijn.
 

ZEGGENSCHAP OVER DE EIGEN OMGEVING

Stel je eens voor dat inwoners, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisatie sámen de schouders zetten onder problemen, knelpunten of innovatieve ideeën. Mensen geven zelf aan waar de knelpunten zitten, wat mogelijke oplossingen zijn, wat ze daar aan kunnen bijdragen en hoe ze de handen ineen kunnen slaan. Op zoek naar oplossingen, kansen, samenwerking, verbondenheid, trots en commitment voor de lange termijn. GroenLinks Dronten wil inwoners zeggenschap geven over hun eigen omgeving. De gemeente stelt zich, met de komst van de omgevingswet, meer en meer op als facilitator en geeft mensen een rol in de co-creatie van hun eigen leefomgeving.

GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:

•    Uit te gaan  van inwonerslogica in plaats van gemeentelogica
•    Te vertrouwen op de goede ideeën van onze inwoners
•    Invloed te geven op de eigen omgeving

Punt van Geluk - Zeggenschap eigen omgeving

FINANCIEEL GEZOND

GroenLinks staat in algemene zin een cultuur van soberheid voor: verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. GroenLinks wil een overgang naar een duurzame samenleving bewerkstelligen. Duurzaam in sociaal, ecologisch en economisch opzicht. Bij besluitvorming over besteding van middelen zal dit altijd een uitgangspunt zijn. Een andere leidende afweging bij het besteden van geld is dat mensen in een kwetsbare positie altijd moeten kunnen rekenen op de gemeente voor noodzakelijke hulp, onafhankelijke van eventuele rijksbudgetten. Een belangrijk derde punt is het voorzieningenniveau in alle dorpen, als daar winst te halen is zal GroenLinks dat zeker niet nalaten.
 

Punt van Geluk - Menselijk bestuur

OPEN EN TOEGANKELIJK: EEN MENSELIJK BESTUUR DICHTBIJ

We willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Dat betekent dat we graag een open en toegankelijke bestuursstijl van de gemeente zien, waarbij de gemeente bij haar plannen zoveel mogelijk de inwoners en de maatschappelijke organisaties betrekt. We willen horen wat u denkt en vindt, we nodigen u uit. Of u nodigt zichzelf uit, ook dan gaan we graag het gesprek aan. In ons ideaal staan betrokken inwoners en een verantwoordelijke overheid samen aan de lat voor een prettige leefomgeving. Initiatieven van buurten en organisaties wil GroenLinks, als ze passen binnen de gemeentelijke doelen, ondersteunen en stimuleren. GroenLinks zet zich in voor haar idealen. Daarin krijgen we nooit precies wat we willen, omdat we altijd rekening moeten houden met de opvattingen en belangen van anderen. We zoeken naar compromissen om samen een stap verder te komen.

GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:

•    Een open en toegankelijke bestuursstijl waarbij we in contact staan met inwoners
•    Beleid te toetsen op de bijdrage aan het geluk van inwoners
•    Te zoeken naar compromissen waarbij we een stap verder kunnen komen