Door dit diversiteitsbeleid wordt de gemeentelijke dienstverlening meer op maat gesneden en daarmee kwalitatief beter. We houden rekening met diversiteit om gelijke kansen voor verschillende groepen te bevorderen en discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan. Kortom, het gaat om gelijke behandeling. Daarom vindt GroenLinks dat de gemeente maatschappelijke organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) moet stimuleren om werk maken van diversiteit en treedt ze actief op tegen intolerantie en discriminatie. Zelforganisaties en belangenorganisaties van kwetsbare groepen worden ondersteund. Om het effect van het beleid te meten voert de gemeente regelmatig een emancipatie-effectrapportage uit op bestaand of voorgenomen beleid. Jaarlijks wordt minimaal één beleidstoets op een beleidsdossier uitgevoerd, waarbij over de jaren heen een spreiding over de sectoren plaatsvindt. 

Om te zorgen dat iedereen kan participeren is een actief antidiscriminatiebeleid onontbeerlijk. GroenLinks vindt dat de politie daar aandacht aan moet besteden. In een diverse samenleving als de onze is dit noodzakelijk. Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over migranten en gender issues, zoals homoseksualiteit. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar. Organisaties als het COC, het Bureau Gelijke Behandeling en Vluchtelingenwerk worden hierbij betrokken. Beter begrip voor anderen voorkomt discriminatie en vergroot de veiligheid. 

GroenLinks zet in op geluk door:

  • verschil, maar geen uitsluiting 
  • een overheid die emancipatie stimuleert 
  • een op maat gesneden diversiteitbeleid om gelijke kansen te bevorderen 
  • het tegengaan van discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting 
  • aandacht voor antidiscriminatiebeleid door middel van voorlichting