Niet onze eerste keuze 

De locatie aan de Rietweg zou voor GroenLinks niet onze eerste keuze zijn. Het is een prominente locatie aan een van de belangrijkste toegangswegen tot het dorp Dronten. Een locatie waar je, mede gezien de discussie over een mogelijke groei van Dronten, ook andere mooie dingen zou kunnen doen. 

Geen gemeentelijk plan 

De locatie Groenrijk staat te koop en een ontwikkelaar/nieuwe eigenaar wil op die plek huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren. De vraag die aan de gemeenteraad is voorgelegd is of de raad in principe bereid is om daaraan mee te willen werken. Want hoewel de gemeente inhoudelijk niets met het initiatief te maken heeft moeten we het wel of niet mogelijk maken in het bestemmingsplan. Voordat de initiatiefnemer en de gemeente heel veel werk gaan verzetten werd de raad nu eerst gevraagd of ze überhaupt bereid is daarover na te willen denken. Want als dat niet het geval is kun je jezelf veel werk en geld besparen. 

Huisvesting is noodzakelijk 

In Dronten is een fors te kort aan goede huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Mensen die voor een korte periode, bijvoorbeeld gedurende de oogst, hier komen werken zonder het plan te hebben zich ook in onze gemeente te willen vestigen. 

Onze agrarische sector en een aantal andere bedrijven in de verwerkende industrie kunnen niet zonder deze tijdelijke arbeidskrachten. Dus huisvesting is voor hen van het grootste belang en dús ook in het belang van onze lokale economie.   

Menswaardige huisvesting 

Vorig jaar zomer was er grote ophef over de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten in onze gemeente. GroenLinks vindt het prima als mensen hier tijdelijk komen werken, maar dan moeten ze wel op een fatsoenlijke, menswaardige manier moeten worden gehuisvest. Daarvoor zijn nieuwe locaties nodig. Want er is sowieso al een flink tekort, maar de bestaande huisvesting zoals op de Drieslag voldoet wat ons betreft niet aan de normen die we daaraan willen stellen. 

Landelijk heeft de commissie Roemer ook aanbevelingen gedaan voor het op een goede manier huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Wat ons betreft zijn dat ook de minimale normen die we als gemeente aan deze huisvesting stellen. 

Weerstand vanuit de omwonenden 

GroenLinks begrijpt dat de omgeving misschien niet staat te juichen bij deze ontwikkeling. Want als je aan de rand van Dronten woont met de gedachte altijd vrij uitzicht op de polder te zullen hebben kan dit tegen vallen. Want hoezeer het ook de ‘landschappelijke inpassing’ de huisvesting aan het oog zal proberen te onttrekken; het zicht op de vrije polder zal veranderen. Maar als Dronten in deze richting zal gaan uitbreiden is dat ook het geval. En die plannen bestaan al 20 jaar, zij het niet heel concreet. 

Gevreesd wordt ook voor overlast en criminaliteit. Dat is een terugkerende reactie bij de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Hoewel er -net als overal- vast wel eens een keer iets gebeurt dat niet door de beugel kan, blijkt dat in de praktijk erg mee te vallen. Dezelfde vrees bestond ook massaal bij de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Morinel. Nu deze daar een tijdje wonen zijn er nauwelijks klachten of opmerkingen over de gevreesde overlast of criminaliteit. 

Voorwaarden 

GroenLinks stelt wel voorwaarden voordat we definitief instemmen met deze locatie. Want de ‘beeldkwaliteit’ moet van een hoog niveau zijn. Het moet dus architectonisch een hoge kwaliteit hebben die een waardevolle aanvulling is op de omgeving. Daarbij moet het goed in het landschap worden vormgegeven met veel groen en voldoende parkeergelegenheid op het terrein zelf. 

Ook moet deze ontwikkeling een mogelijke groei van Dronten in deze richting niet onmogelijk maken. Daarom willen we maximaal 150 arbeidsmigranten op deze plek huisvesten. Dat is, in het vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde, maximum aantal binnen de bebouwde kom. Daarmee lopen we vooruit op een nog onzekere toekomstige ontwikkeling voor wat betreft de groei van Dronten. 

Afweging 

De locatie Groenrijk zou niet onze eerste gedachte zijn om deze ontwikkeling te realiseren. We kunnen best initiatieven bedenken die we daar beter zouden vinden passen. Maar die vraag ligt nu niet voor. Er is een concreet initiatief en de vraag is niet of we dat leuk vinden, maar of het op die plek passend is vanuit het algemeen belang. 

In onze afweging van alle belangen is de noodzaak voor goede huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten het uitgangspunt. Naar ons oordeel worden de belangen van de omwonenden niet onredelijk geschaad. Hoewel we natuurlijk begrijpen dat niet iedereen blij is met deze ontwikkeling. Toch vinden we de toekomstige ontwikkeling van Dronten zo zwaarwegend voor het algemeen belang dat we die optie wel open willen houden en dus niet willen meewerken aan de huisvesting van meer dan 150 mensen op deze locatie.