Voedingsbodem

Veiligheid gaat over meer dan alleen het bestrijden van criminaliteit, handhaven van de openbare orde en het vaststellen van overtredingen. Veiligheid gaat juist ook over het voorkomen van criminaliteit en overlast. Het wegnemen van een voedingsbodem voor criminaliteit en overlast. 

De wethouder veiligheid moet, natuurlijk in nauwe samenwerking met de burgemeester, een centrale rol gaan vervullen die over alle beleidsterreinen heen gaat. Verloedering van een wijk of bedrijventerrein valt onder de wethouder beheer van de openbare ruimte. Maar in verloederde wijken en bedrijventerreinen is over het algemeen ook meer sprake van criminaliteit. Soms hangt dat ook samen met armoede en een gebrek aan toekomstperspectief voor de inwoners van een buurt of wijk. Dat laatste hoort vaak weer bij de wethouder sociaal domein. Een wethouder veiligheid kijkt door een andere bril naar deze problemen en kan vanuit de samenhang van veiligheid deze onderwerpen agenderen. Waarin deze wethouder ook een prioriterende stem kan krijgen op deze beleidsterreinen van andere wethouders. 

Preventie 

De focus van de wethouder veiligheid zou daarbij vooral moeten liggen op het voorkomen van onveiligheid. Onderzoek van het ministerie van VWS binnen het sociaal werk laat zien dat extra inzet op sociaal werkers in wijken en buurten lagere kosten oplevert in gezondheidzorg doordat bijvoorbeeld eenzaamheid wordt tegengegaan. Inzetten op preventie bespaart dus geld. Vanuit dat oogpunt is het noodzakelijk een coördinerend wethouder te hebben die sturend kan zijn op de (extra) inzet van sociaal- en jongerenwerk, wijkteams en gidsen in het sociaal domein. Samen met partners zoals MDF om schulden te voorkomen of weg te werken zodat de mogelijk verleidelijke overstap naar criminaliteit kan worden voorkomen. Maar ook gestraften weer kunnen worden geholpen het leven op de rails te krijgen ondanks het stigma dat deze veroordeling met zich meebrengt. Zodat mensen niet opnieuw in de criminaliteit vervallen. 

Openbare Orde 

De burgemeester is en blijft, ook met een wethouder veiligheid, onverkort verantwoordelijk voor handhaving, openbare orde en veiligheid zoals deze door de wet bij de burgemeester zijn ondergebracht. De burgemeester blijft dan ook het gezicht van het gemeentelijk gezag bij het tegen gaan overtredingen en handhaving daarop. Het verschil tussen de wethouder veiligheid en de burgemeester is dat de laatste zich richt op de repressieve en opsporingskant van de veiligheid en dat de wethouder zich richt op de preventieve kant van veiligheid over alle gemeentelijke beleidsterreinen heen.