We zijn liever een groot dorp met stadse allure dan een kleine stad met dorpse neigingen. Dronten ís namelijk geen stad maar een dorp, net als Biddinghuizen en Swifterbant. De bevolkingsopbouw en de mentaliteit onderschrijven dat. De wereld om ons heen is echter in beweging. Tot in Den Haag wordt gesproken over de groei van onze dorpen om het hoofd te kunnen bieden aan woningnood. En dat is niet het enige dat we op ons af zien komen. Zo hebben we te maken met klimaatverandering, een mobiliteitstransitie, de achteruitgang van onze biodiversiteit en een enorm stikstof probleem. Maar als wij onze blik op de toekomst richten dan zien we een Dronten dat dit aanpakt en aan kán.

EEN GROENE EN DONKERE OPENBARE RUIMTE

Ons openbare groen is waardevol en moeten we behouden en verrijken. Dat betekent dat we dit alleen nog maar bebouwen voor sociaalmaatschappelijke doeleinden. En pas als het echt niet anders kan. Groen draagt namelijk bij aan een rustige uitstraling en is belangrijk voor het behoud van veel diersoorten in en om de dorpen, zoals vlinders, vogels, vossen en vleermuizen. Groen is belangrijk om het hoofd te bieden aan klimaatverandering en voor de beleving van onze woonomgeving. Bestrating en verharding van de openbare ruimte houden we beperkt. Een zachte ondergrond maakt het mogelijk dat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen. Het beheer van het openbaar groen mag meer ruimte laten voor de natuur. We verwijderen onnodige verlichting en gaan lichtvervuiling tegen en vragen ondernemers en onze inwoners dit ook te doen. Het toepassen van dynamische straatverlichting dat op rustige momenten in de nacht geheel of deels wordt uitgeschakeld heeft daarbij de voorkeur. Donkere nachten zijn belangrijk voor het welzijn van mens en natuur.

RIJDEN, FIETSEN, TREINEN, BUSSEN EN VLIEGEN

Zonder de auto kan onze maatschappij niet functioneren. Dit geldt zeker in het buitengebied van Dronten, dus voor noodzakelijk (liefst elektrisch) autoverkeer moet altijd ruimte blijven. Tegelijk worden de nadelen van het toenemende autoverkeer steeds duidelijker zichtbaar. GroenLinks wil daarom meer aandacht voor andere vormen van vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Om de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken zetten we in op het verbeteren van faciliteiten. Voor de fiets kun je denken aan het verbeteren en uitbreiden van het (recreatieve) fietspadennetwerk, het geven van voorrang aan  fietsers bij het oversteken van 50 kilometer wegen en het verbeteren van de parkeervoorzieningen. We zetten ons hierbij ook volop in voor mensen met een beperking die gebruik maken van hulpmiddelen zoals een scootmobiel. We stimuleren het gebruik van de elektrische fiets als vervanger van de auto en plaatsen meer oplaadpunten. Ook stimuleren we het gebruik van de elektrische deelauto. Ook wil GroenLinks dat de gemeente in samenwerking met andere organisaties zoals Wandelnet en de Provincie Flevoland het wandelknooppuntennetwerk gaat ontwikkelen. Weggebruikers zijn gewoontedieren, door middel van mobiliteitsmanagement proberen we de keuzes van individuen te beïnvloeden. Om bijvoorbeeld het autogebruik bij het naar school brengen van kinderen te ontmoedigen, faciliteren we het gesprek tussen scholen en ouders. Ook bij de grotere werkgevers zien we dit als een kansrijke benadering en wat te denken van de gemeentelijke organisatie. 
GroenLinks Dronten is tegen een verdere uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Als enige partij geeft GroenLinks zowel in de gemeenteraad, als in Provinciale Staten en de Tweede Kamer al jaren aan de luchthaven voor onze gemeente enkel herrie, stank en geluidsoverlast zal betekenen. 

REGIE OVER HET KLIMAATVRAAGSTUK

Het klimaat is het grootste bestuurlijke vraagstuk in Nederland. Dronten heeft de gelukkige situatie klimaatneutraal te zijn. Dat komt de gemeente door alle windmolens (letterlijk) aanwaaien. Om de klimaatafspraken uit het nationaal Klimaatakkoord te halen moet de ambitie van de gemeente Dronten omhoog naar een ‘energieleverende gemeente’ en gaan we inzetten op CO2-reductie van 55% in 2030. Dat kan de gemeente alleen sámen met inwoners, instellingen en ondernemers realiseren. De overgang naar van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie heeft namelijk grote gevolgen voor de leefomgeving van mensen. Het ruime buitengebied van Dronten is prima geschikt voor plaatsing van windmolens en zonneparken, mits deze goed inpasbaar zijn in het landschap. Daarnaast stimuleert de gemeente zonnepanelen op (grote) daken en andere locaties. We ondersteunen sportclubs en scholen bij de verduurzaming van hun gebouwen. De gemeente neemt regie over het klimaatvraagstuk en maakt de overgang naar duurzame energie en de Regionale Energie Strategie onderdeel van omgevingsplannen. Net als klimaat adaptieve maatregelen zoals waterberging en het tegengaan van verstening. Bovendien wordt dit zoveel mogelijk geïntegreerd en gecombineerd met andere maatschappelijke opgaven. De gemeente ziet toe op de naleving van afgegeven milieuvergunningen, de energieprestaties van nieuwe gebouwen, en ook op de wettelijke regel dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar moeten nemen. 
 

PASSENDE GROEI VAN DRONTEN

GroenLinks ziet kansen in de groei van onze gemeente, maar we willen dat  onze inwoners zich thuis blijven voelen. Wat ons betreft groeien de bestaande dorpen dus maximaal dertig procent ten opzichte van de bestaande (geplande) situatie. Vooral Biddinghuizen en Swifterbant verdienen deze groei, die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het versterken van de voorzieningen. Om het karakter van onze dorpen te kunnen bewaren vinden we dat er grenzen aan de groei zitten. Het ontstaan van een kleine nieuwe kern kan daarom best bespreekbaar zijn. Ook in onze samenleving moet bij groei worden geïnvesteerd, de opgave is groter dan het bouwen van woningen alleen. Nieuwe wijken moeten ruimte hebben voor kinderen om te spelen in de natuur. Er moet ruim kunst in de openbare ruimte komen. Verenigingsleven moet worden versterkt en bewonersinitiatieven ruim kunnen worden ondersteund om de nieuwe dorpsgenoten te leren kennen en in de gemeenschap te kunnen opnemen.

GROENLINKS DRONTEN ZET IN OP GELUK DOOR:

•    Ruimte te bieden voor groei, zonder het karakter van onze gemeente uit het oog te verliezen
•    Inwoners van onze dorpen nadrukkelijk een stem te geven in de gewenste groei
•    Investeringen in de gemeenschap als harde eis te stellen bij groei
 

Punt van Geluk - Passende groei van Dronten

NATUUR INCLUSIEF BOUWEN

Natuur inclusief bouwen zien we als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk. En dat gaat verder dan een nestkastje aan de gevels. Het gaat om de groenblauwe structuren van de wijk voor mens en dier. Daar vanaf het begin over nadenken kan oplossingen bieden voor klimaatvraagstukken (wateroverlast, hittestress), maar ook voor gezondheid van de toekomstige bewoners en biodiversiteit.

EEN COMPACT WINKELHART

GroenLinks wil naar een compact winkelhart in Dronten, waarbij winkels aan de randen een andere bestemming krijgen. De parkeerplaatsen die het dichtst bij de winkels liggen moeten bestemd zijn voor mensen met een beperking en voor elektrische auto's. De stallings- en oplaadmogelijkheden voor fietsen worden uitgebreid. Hiermee stimuleren we duurzame mobiliteit.

TOENAME ZINVOL WERK

De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Die wordt vooral bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente moet wachten op wat ondernemers doen. GroenLinks wil het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Focus bij het aantrekken van nieuwe bedrijven ligt op sectoren die zorgen voor de banen van de toekomst.

BIOLOGISCHE LANDBOUW

De ruimte tussen onze dorpen is voor onze agrarische ondernemers, de boeren, en dat levert per seizoen een andere kijk op. Biologische landbouw groeit en bloeit. GroenLinks is van mening dat de overheid, en dus ook het gemeentebestuur, dit moet stimuleren. Dronten neemt een bijzondere positie in de biologische landbouw in. Al jaren zijn de meeste biologische landbouwbedrijven van Nederland in onze gemeente gevestigd. De oudste school voor Biologisch-Dynamische landbouw, de Warmonderhof, is in Dronten gevestigd. Aan de Aeres Hogeschool wordt meer en meer onderwezen in duurzame vormen van landbouw. Dat onderwijs en onderzoek in de landbouw in Dronten hand in hand gaan stimuleren we graag als gemeente. Onderzoekers en laboratoria die een bijdragen willen leveren aan verdere verduurzaming van de landbouw geven we in Dronten graag de ruimte. We zien bijvoorbeeld graag de bollenteelt verduurzamen. We zijn trots op de vele initiatieven op het gebied van natuur inclusieve landbouw, zoals bijvoorbeeld het eetbare landschap van Roggebotstaete. Die trots willen we delen door de productie en consumptie van streekproducten te stimuleren. Dronten is een epicentrum van biologische landbouw en die ondernemers moeten hun producten lokaal kunnen afzetten.