Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Ketelhaven en Zuiderzee op Zuid zijn stuk voor stuk fantastisch. Kijk maar eens om je heen. We hebben rust, ruimte en veel groen. We kunnen met de trein, we pakken een filmpje of gaan een avondje naar het theater. Onze kinderen gaan naar goede scholen, we hebben meerdere gezondheidscentra en een bibliotheek en zwembad in elk dorp. Maar fantastische dorpen kunnen niet bestaan zonder fantastische inwoners. Want de samenleving zijn we samen. We kijken naar elkaar om en hebben samen een bloeiend verenigingsleven opgebouwd. Bovendien staan er veel mensen voor een ander klaar als mantelzorger of vrijwilliger.

Meedoen

In contact staan met anderen en deelnemen aan het maatschappelijk leven is voor iedereen belangrijk. Verschillende relaties hebben en daar tevredenheid in vinden. Bijvoorbeeld in de buurt, bij de vereniging of op het werk. GroenLinks staat voor een solidaire samenleving, waarin welvaart en geluk eerlijk verdeeld zijn. We willen mensen sterker maken en zich onderdeel laten voelen van onze gemeenschap. We willen dat iedereen mee kan doen, zich nuttig en gewaardeerd voelt en eigen regie heeft om zijn of haar leven vorm te geven. Zo nodig met hulp van de gemeente.

Samen tegen eenzaamheid

Door de individualisering van onze samenleving is iedereen steeds meer op zichzelf aangewezen. Dat leidt steeds vaker tot eenzaamheid. En als corona ons een ding heeft geleerd dan is het wel dat eenzaamheid bij alle mensen, van jong tot oud, voor kan komen. Het verdient dus onze blijvende aandacht en inzet. We beginnen niet bij nul, er zijn al verschillende initiatieven in onze gemeente om eenzaamheid tegen te gaan. Deze initiatieven wil GroenLinks de steun geven die ze verdienen en alert zijn op de brede blik die hierbij noodzakelijk is. GroenLinks vindt het belangrijk om breed in gesprek te gaan over hoe we eenzaamheid kunnen bestrijden.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • Een programma op scholen gericht op vermindering van eenzaamheid bij jongeren
  • Het organiseren van een hackathon over eenzaamheid onder jongeren
  • (Virtuele) huiskamergesprekken over eenzaamheid te ondersteunen
  • Ondersteunen van (laagdrempelige) activiteiten gericht op vermindering van eenzaamheid, bij zowel jong als oud.
Punt van Geluk - Samen tegen eenzaamheid

Leven in plaats van overleven

Kunnen meedoen is van levensbelang, niemand verdient het om aan de zijlijn te blijven staan. Voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen is voor GroenLinks het verschil tussen overleven en leven van enorm belang. Wij vinden het belangrijk dat er financiële ruimte is voor sociale participatie, ofwel, leven. GroenLinks staat voor een ruimhartige inkomensondersteuning, zonder overdreven  controles en handhaving. Zodat mensen met een uitkering of ‘werkende armen’ volop in onze samenleving kunnen staan en ook hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. Tegelijk vragen we van alle inwoners om zich zo goed mogelijk in te zetten voor zelfredzaamheid. Daarbij is wat mensen wél kunnen leidend. Zo versterk je de positie van mensen zelf én van de samenleving.

Punt van Geluk - Gelijke behandeling

Gelijke behandeling

Verschil mag er zijn, uitsluiting niet. GroenLinks vindt dat de overheid emancipatie moet stimuleren door ervoor te zorgen dat het beleid voor álle inwoners werkt. Daarom moet de gemeente in al haar beleid rekening houden met verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in sekse, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd, handicap en sociaaleconomische situatie, zonder daarbij mensen in hokjes te stoppen. We houden rekening met diversiteit om gelijke kansen voor verschillende groepen te bevorderen en discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan.

GroenLinks zet in op geluk door:

  • Maatschappelijke organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) te stimuleren om werk te maken van diversiteit en op te treden tegen intolerantie en discriminatie.
  • Belangenorganisaties van kwetsbare groepen te ondersteunen.
  • Regelmatig een beleidstoets op inclusiviteit uit te (laten) voeren op bestaand of  voorgenomen beleid.
  • Middelen beschikbaar te stellen om op alle scholen voorlichting te geven over migranten en LHBTIQ+.

Participatie van asielzoekers en vluchtelingen/statushouders

Asielzoekers zijn welkom in de gemeente Dronten. Dat moet niet alleen blijken uit het huisvesten op het Asielzoekerscentrum (AZC) of beschikbaar stellen van woonruimte voor statushouders. Wonen alleen is niet genoeg. Mensen die zich als vluchteling in Nederland melden, doorlopen een uitgebreide asielprocedure. GroenLinks vindt het belangrijk dat zij gedurende de vaak langdurige asielprocedure al beginnen met integreren. Het leren van de taal en het doen van (vrijwilligers)werk is goed voor henzelf en voor de gemeente waarin zij opvang vinden. Van maanden niets doen in het AZC wordt niemand gelukkiger. GroenLinks pleit voor het verlenen van urgentie aan statushouders bij huisvesting. Om te voorkomen dat vluchtelingen in een gat vallen en de integratie in de Nederlandse samenleving moeilijker wordt, is goede begeleiding noodzakelijk. Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang.  

Zorgen met steun

GroenLinks wil van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’. Dat betekent niet te veel overnemen, maar naar mensen luisteren en ze ook de kans geven het zelf weer te proberen. Met steun van hun omgeving. Dat betekent dat we accepteren dat iemand het soms niet gelijk zelf redt. We zetten vooral in op preventie van ziekte, zorg door zelfredzaamheid, een gezonde leefstijl en sociale samenhang te bevorderen. En we ondersteunen de Mantelzorgers in hun belangrijke taak. Zorg heeft namelijk een doel en ook hier gaat het om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. De gemeente trekt hiervoor, zo nodig, ook haar eigen portemonnee. Mensen met een beperking, een chronisch - of een psychosociaal probleem ontvangen op die manier passende zorg en ondersteuning, Ze kunnen aan de samenleving blijven meedoen en thuis blijven wonen.

Rekening houden met dieren

In een groene en sociale gemeente wordt er rekening gehouden met dieren. Dieren zijn levende wezens waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat geldt voor huisdieren en paarden en voor landbouwdieren die worden gebruikt voor de voedselproductie. De intensieve veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een industrie waar zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd. Daar willen we van af, want dit leidt tot veel dierenleed, milieuvervuiling en gevaar voor onze gezondheid. Dronten biedt dus geen ruimte meer aan nieuwe veehouderijen of aan de uitbreiding van bestaande veehouderijen. Dierenwelzijn is volgens GroenLinks dan ook geen sluitstuk, maar het startpunt voor beleid waarmee de gemeente serieus rekening moet houden. GroenLinks is tegen de jacht. Binnen de gemeentegrenzen is geen enkele reden die het afschieten van vogels en dieren rechtvaardigt.